Απόφαση 11201/88

Απόφαση 11201/1988: Καθορισμός ορίων κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Γουβιών Δήμου Κερκυραίων νομού Κέρκυρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11201/1988: Καθορισμός ορίων κατηγορίες και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Γουβιών Δήμου Κερκυραίων νομού Κέρκυρας, (ΦΕΚ 806/Δ/1988), 14-11-1988.

 

Ο Νομάρχης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Α/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων και οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους και κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στο προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο οικισμός.

 

5. Την υπ' αριθμόν 32-461/1987 και 18-150/1988 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερκυραίων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 2-1/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κερκύρας.

 

7. Την Γ4Δ/1903/1988 (ΦΕΚ 142/Β/1988) απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

1. Όριο οικισμού

 

Ορίζουμε όρια οικισμού Γουβιών με στοιχεία 1 έως 62 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 και που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και που συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών με επιτόπια συμπλήρωση.

 

2. Όροι δόμησης

 

α) Αρτιότητα: Άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα εντός των παραπάνω ορίων του οικισμού τα οποία έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσής του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

γ) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού, θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος και στις τροποποιήσεις του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος.

 

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα και οι Γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987)

 

ε) Ο οικισμός Γουβιών κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Θέση στο χώρο: Παραλιακός - Τουριστικός.

Β. Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος.

Γ. Δυναμικότητα: Δυναμικός.

Δ. Βαθμός διασποράς: Διάσπαρτος.

Ε. Μέγεθος: Μεσαίος.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Το τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 του οικισμού Γουβιών θα μείνει αναρτημένο επί εικοσαήμερο μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομαρχίας Κερκύρας.

 

a.11201.88

 

Κέρκυρα, 01-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5171/2667/2015 απόφαση (ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/2015), με την υπ' αριθμόν 9709/4704/2015 απόφαση (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.