Απόφαση 9734/89

Απόφαση 71934/9734/1989: Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/1986 απόφαση για τις μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 71934/9734/1989: Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/1986 απόφαση για τις μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ, (ΦΕΚ 691/Δ/1989), 09-11-1989.

 

Ο Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων.

 

2. Το νόμο 716/1977 περί μητρώου Μελετητών και αναθέσεως εκπονήσεως μελετών και τα προεδρικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.

 

3. Το νόμο 1337/1983 περί επεκτάσεως πολεοδομικών σχεδίων κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 1512/1985, 1647/1986 και 1772/1988 και τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 696/1974 περί αμοιβών μηχανικών κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 515/1989.

 

5. Την 47037/7767/1986 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση προδιαγραφών και Τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ.

 

6. Την 488/01-11-1989 πράξη της συνεδρίας 34 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Ανασύνταξη κτηματογραφικού υποβάθρου - εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

 

Άρθρο 1: Πύκνωση τριγωνομετρικού δικτύου

Άρθρο 2: Παραλαβή και ταξινόμηση δηλώσεων ιδιοκτησίας

Άρθρο 3: Ανασύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος και κτηματολογικών πινάκων

Άρθρο 4: Σύνταξη κτηματογραφικού διαγράμματος εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Υψομετρικές μελέτες

 

Άρθρο 5: Χωροσταθμικό δίκτυο

Άρθρο 6: Εφαρμογή αξόνων στο έδαφος - υψομετρική μελέτη των δρόμων

 

Κεφάλαιο Γ: Σύνταξη πράξης εφαρμογής

 

Άρθρο 7: Συμπλήρωση του πίνακα Πράξης Εφαρμογής για περιοχές με εισφορές του άρθρου 8 παράγραφος 4 του νόμου 1337/1983 (αδόμητα - αραιοδομημένα με εισφορές) και περιοχές του άρθρου 13 - συμπλήρωση πινάκων επικειμένων

Άρθρο 8: Συμπλήρωση πίνακα πράξης εφαρμογής για περιοχές με πράξεις αναλογισμού (α) πυκνοδομημένα χωρίς εισφορές - πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προ 23 - Εφαπτόμενες ιδιοκτησίες παλαιού σχεδίου. Συμπλήρωση πινάκων αναλογισμού. Συμπλήρωση πινάκων επικειμένων.

Άρθρο 9: Σχεδίαση διαγράμματος πράξης εφαρμογής σε περιοχές με εισφορές του άρθρου 7

Άρθρο 10: Σχεδίαση διαγράμματος πράξης εφαρμογής σε περιοχές με πράξεις αναλογισμού του άρθρου 8

Άρθρο 11: Συμμετοχή στις διαδικασίες κύρωσης - επεξεργασία ενστάσεων κ.λ.π. - σύνταξη γενικής έκθεσης

Άρθρο 12: Σύνταξη πράξεων επιβολής εισφοράς, και των εντύπων που τις συνοδεύουν

Άρθρο 13: Αρχειοθέτηση στοιχείων για χρήση Η/Υ

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις για μελέτες εφαρμογής με εφαρμογή των Προδιαγραφών και Τιμολογίου της 47037/7767/1986 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Άρθρο 15: Τιμαριθμική αναπροσαρμογή αμοιβών

 

Αθήνα, 02-11-1989.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.