Απόφαση 9953/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Περιεχόμενο σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει ή να προβλέπει:

 

α) Ονοματεπώνυμα συμβαλλομένων (ή επωνυμία στην περίπτωση νομικών προσώπων), διεύθυνση κατοικίας (ή έδρα) και εθνικότητα.

 

β) Προσδιορισμό και πλήρη περιγραφή του μισθίου και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του, συμπεριλαμβανομένου του κινητού εξοπλισμού.

 

γ) Διάρκεια της μίσθωσης και ημερολογιακό προσδιορισμό της κατ' έτος ισχύος της.

 

δ) Μίσθωμα, τρόπο εξόφλησης και νόμισμα, στο οποίο συμφωνείται το μίσθωμα, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 1652/1986.

 

ε) Τρόπο υπολογισμού και εξόφλησης των λειτουργικών εξόδων, που βαρύνουν αναλογικά κάθε μισθωτή.

 

στ) Εφαρμογή του ελληνικού δικαίου και δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

ζ) Όρους τυχόν υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης από τον μισθωτή σε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα.

 

η) Όρους και τυχόν ανταλλάγματα για την εκ μέρους του μισθωτή χρήση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εστίασης και αναψυχής - αθλητισμού ή για τις τυχόν εκ μέρους του εκμισθωτή συμπληρωματικές παροχές και εξυπηρετήσεις (π.χ. προσθήκη επιπλέον κλίνης, επίπλων κ.λ.π. εξοπλισμού).

 

2. Στη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης προσαρτάται υποχρεωτικά ο Κανονισμός σχέσεων εκμισθωτή - μισθωτών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης και αποτελεί παράρτημά της.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του παρόντος άρθρου έχουν υποχρεωτικά εφαρμογή και στις συμβάσεις υπομίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης από τον αρχικό μισθωτή σε τρίτο με αντάλλαγμα.

 

4. Κάθε εκμισθωτής τουριστικού καταλύματος, που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 1652/1986, υποχρεούται να κοινοποιεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού αντίγραφα των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης που συνάπτει, και να τηρεί βιβλίο, θεωρημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, στο οποίο να καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό και χρονολογική σειρά οι συμβάσεις αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.