Απόφαση 9953/87

Απόφαση 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987: Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987: Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, (ΦΕΚ 719/Β/1987), 15-12-1987.

 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του νόμου 1652/1986 Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 167/Α/1986) και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 4.

 

β) Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

γ) Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1624/1951 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950 περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και σήμερα ισχύει.

 

δ) Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 642/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί Ξενοδοχείων Νομοθεσίας (ΦΕΚ 200/Α/1977) και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3.

 

ε) Την 9211/1737 (ΔΙΟΝΟΣΕ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας.

 

στ) Την ανάγκη αξιοποίησης και στη χώρα μας, της δυνατότητας διακοπών με το σύστημα της χρονομεριστικής μίσθωσης (time sharing) και χρησιμοποίησης του συστήματος αυτού ως πρόσθετου αναπτυξιακού εργαλείου για τη βελτίωση της κατανομής τουριστικής προσφοράς στον Εθνικό χώρο και την αύξηση της τουριστικής ζήτησης περιοχών της χώρας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Υπαγόμενα σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 2: Προϋπόθεση και διαδικασία υπαγωγής

Άρθρο 3: Περιεχόμενο σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης

Άρθρο 4: Έλεγχος συμβάσεων - Κυρώσεις

Άρθρο 5: Καταβολή και αποπληρωμή μισθώματος

Άρθρο 6: Μίσθωμα σε συνάλλαγμα

Άρθρο 7: Προστασία δικαιωμάτων μισθωτών

Άρθρο 8: Προσθήκη χώρου κουζίνας

Άρθρο 9: Δαπάνες προώθησης μισθώσεων στο εξωτερικό

Άρθρο 10: Ερμηνευτικές διατάξεις

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 11-12-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.