Απόφαση 9953/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προϋπόθεση και διαδικασία υπαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 1652/1986, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία (ιδιοκτήτη ή μισθωτή) της τουριστικής εγκατάστασης. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται και το ποσοστό της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας, του οποίου ποσοστού σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ζητείται η υπαγωγή σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης.

 

2. Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Κανονισμό σχέσεων εκμισθωτή και μισθωτών, που ρυθμίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις και δικαιώματά τους. Στον κανονισμό αυτό πρέπει, μεταξύ άλλων, να προβλέπονται ρητά και οι ακόλουθες υποχρεώσεις του εκμισθωτή:

 

Η διατήρηση των μισθίων, των κοινόχρηστων χώρων και γενικά του συνόλου των εγκαταστάσεων της μονάδας σε καλή λειτουργική κατάσταση, ανάλογη με την απαιτούμενη για τη λειτουργική μορφή και την τάξη στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γενικά την τουριστική νομοθεσία.

 

Η άμεση επισκευή φθορών και ζημιών που τυχόν παρουσιάζονται και η τακτική ανανέωση του πάσης φύσεως εξοπλισμού της μονάδας (ενσωματωμένου στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή κινητού εξοπλισμού, όπως π.χ. σκευών, επίπλων κλινοσκεπασμάτων, κ.λ.π.).

 

Η διατήρηση του απαιτούμενου (σε αριθμό και ειδίκευση) προσωπικού, για την πλήρη λειτουργία της συνολικής δυναμικότητας της μονάδας, και η καταβολή μισθών, αμοιβών, εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, κ.λ.π. δαπανών, που αναφέρονται στο προσωπικό αυτό.

 

Η καταβολή φόρων, τελών, κ.λ.π. δικαιωμάτων προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτους και εξόφλησης των πάσης φύσεως λογαριασμών των διαφόρων παροχών της μονάδας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ύδρευσης, κ.λ.π.) καθώς και όλων των υποχρεώσεων, που γεννώνται από τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων της μονάδας.

 

3. Ο Κανονισμός της προηγουμένης παραγράφου υπογράφεται από τους αντισυμβαλλομένους και αποτελεί υποχρεωτικά παράρτημα της σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.