Απόφαση 9953/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μίσθωμα σε συνάλλαγμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διευκρινίζεται, ότι η υπαγωγή σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης δεν συνεπάγεται εξαίρεση από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας συναλλάγματος και, κατά συνέπεια, οι εκμισθωτές τουριστικοί επιχειρηματίες, οι υπεκμισθωτές και τα λοιπά πρόσωπα που συμβάλλονται, έχουν πλήρεις τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία αυτή.

 

2. Αν ο μισθωτής είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό η υποχρέωση του εκμισθωτή για εισαγωγή και εκχώρηση του μισθώματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, αφορά ολόκληρο το πραγματικό (δηλαδή το πραγματοποιούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση) μίσθωμα.

 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού, το ελάχιστο, υποχρεωτικά εκχωρητέο σε συνάλλαγμα μίσθωμα, ισούται με το εκάστοτε ισχύον τυπικό κόστος δίκλινου δωματίου (δηλαδή με το διπλάσιο του τυπικού ανά κλίνη κόστους, όπως αυτό ορίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για τον προϋπολογισμό του κόστους των τουριστικών μονάδων, που υπάγονται στον νόμο 1262/1982) υπολογιζόμενο για τη συγκεκριμένη μονάδα κατά το χρόνο της σύναψης της σύμβασης και πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1.5, προκειμένου για το σύνολο των μισθώσεων του δωματίου κατά την πρώτη δεκαπενταετία, και με συντελεστή 2 για την πέραν των 15 ετών διάρκεια των μισθώσεων. Από τα κατά τα ανωτέρω τυπικό κόστος, που λαμβάνεται ως βάση του υπολογισμού είναι δυνατό να εκπίπτει λόγω παλαιότητας ποσοστό 2% ανά έτος και μέχρι το πολύ 20%.

 

4. Οι ανωτέρω υπολογισμοί εφαρμόζονται σε περίπτωση εκμίσθωσης του δωματίου τουλάχιστον για 50 εβδομάδες κατ' έτος.

 

Αν αντίθετα το δωμάτιο εκμισθωθεί για μικρότερο των 50 εβδομάδων κατ' έτος χρονικό διάστημα το ελάχιστο σε συνάλλαγμα εκχωρητέο μίσθωμα ανά εβδομάδα χρονομεριστικής μίσθωσης υπολογίζεται ως εξής:

 

α) Για την περίοδο χαμηλής ζήτησης (1.11 - 31.3) το ελάχιστον σε συνάλλαγμα μίσθωμα ανά εβδομάδα χρονομεριστικής μίσθωσης ισούται με ποσοστό 22% του κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 ελάχιστου μισθώματος, το οποίο διαιρείται δια του αριθμού 21 (που αντιπροσωπεύει τον κατά μέσο όρο αριθμό των εβδομάδων της περιόδου αυτής).

 

β) Για την περίοδο μέσης ζήτησης (1.4 - 30.4 και 1.10 - 31.10) το μίσθωμα αυτό ισούται με ποσοστό 16% του κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 ελάχιστου μισθώματος, το οποίο διαιρείται δια του αριθμού 8 (που αντιπροσωπεύει τον κατά μέσο όρο αριθμό των εβδομάδων της περιόδου αυτής) και

 

γ) Για την περίοδο υψηλής ζήτησης (1.5 - 30.9) το μίσθωμα αυτό ισούται με ποσοστό 62% του κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 ελάχιστου μισθώματος, το οποίο διαιρείται δια του αριθμού 21 (που αντιπροσωπεύει τον κατά μέσο όρο αριθμό των εβδομάδων της περιόδου αυτής).

 

Ως εβδομάδα για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής νοείται μια πλήρης εβδομάδα (επτά συνεχείς διανυκτερεύσεις) στις παραπάνω αναφερόμενες περιόδους ανά ημερολογιακό έτος.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν προκειμένου για τις χρονομεριστικές μισθώσεις δωματίων ξενοδοχείων κλασσικού τύπου και οικίσκων, ανεξαρτήτως αριθμού κλινών. Ισχύουν ακόμη και προκειμένου περί χρονομεριστικών μισθώσεων επιπλωμένων διαμερισμάτων και διαμερισμάτων (σουίτες) ξενοδοχείων κλασσικού τύπου, όπου όμως το ελάχιστο εκχωρητέο σε συνάλλαγμα μίσθωμα επαυξάνεται κατά ποσοστό 75%. Ειδικά για τα διαμερίσματα (σουίτες) ξενοδοχείων κλασσικού τύπου, το ανά δωμάτιο μίσθωμα επαυξάνεται κατά ποσοστό 50% για τον εκμισθούμενο χώρο καθιστικού, ο οποίος, αντίθετα με τους χώρους καθιστικού των επιπλωμένων διαμερισμάτων, δεν συνυπολογίζεται στο τυπικό ανά κλίνη κόστος. Το ελάχιστον μίσθωμα προκειμένου για Τουριστικές επαύλεις και τουριστικά επιπλωμένα σπίτια υπολογίζεται ανάλογα μ' εκείνο των διαμερισμάτων (σουίτες) ξενοδοχείων.

 

6. Το ποσό συναλλάγματος που συμφωνείται (σύμφωνα με το εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 3) ως αντάλλαγμα για κάλυψη λειτουργικών εξόδων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό σε συνάλλαγμα, η καταβολή του οποίου τυχόν προβλέπεται από τη σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης για την εν γένει συντήρηση των μισθίων, των κοινοχρήστων χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων, είναι επίσης υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός μηνός από την είσπραξή του.

 

7. Εάν αρχικός μισθωτής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα την Ελλάδα, το μίσθωμα έχει συμφωνηθεί σε δραχμές και πραγματοποιείται υπομίσθωση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στο εξωτερικό, ο αρχικός μισθωτής υποχρεούται να εισαγάγει και να εκχωρήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος το προϊόν της υπομίσθωσης, εντός μηνός από την καταβολή του τοις μετρητοίς ή την καταβολή καθεμιάς από τις τυχόν συμφωνημένες δόσεις. Και στην περίπτωση της υπομίσθωσης αυτής εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 5 της παρούσης απόφασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.