Απόφαση ed2a/127/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν για τα έργα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΔ-2592/53 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι τα όργανα διοίκησης και η τεχνική υπηρεσία του Νοσηλευτικού Ιδρύματος όπως και τα όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.

 

2. Προϊσταμένη αρχή είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας στην οποία εδρεύει το Ίδρυμα και εκτελείται το έργο.

 

Σε θέματα που συνεπάγονται αύξηση της δαπάνης του έργου απαιτείται η προηγούμενη διάθεση των συμπληρωματικών πιστώσεων από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

 

3. Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που διαθέτουν δική τους επαρκή τεχνική υπηρεσία είναι η υπηρεσία αυτή.

 

4. Διευθύνουσα υπηρεσία για τα έργα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία είναι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας η οποία ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

 

5. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή την τεχνική επάρκεια αποφασίζει ο αρμόδιος για το έργο Νομάρχης ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή και χωρίς αυτή αν περάσει άπρακτη προθεσμία που τάσσεται από το Νομάρχη. Η εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να γίνει και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου.

 

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 η επίβλεψη γίνεται από τα όργανα της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος που έχουν τα νόμιμα προσόντα. Σε όσες περιπτώσεις δεν αποφασίζει η προϊσταμένη αρχή εφαρμόζονται πλήρως οι διαδικασίες που προβλέπονται από το από [ΒΔ] 30-06-1954 βασιλικό διάταγμα.

 

7. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού:

 

α) Η επίβλεψη εφόσον δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί από τεχνικούς υπαλλήλους της Διευθύνουσας υπηρεσίας, μπορεί να ανατεθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του από [ΒΔ] 30-06-1954 βασιλικού διατάγματος σε ιδιώτη τεχνικό που έχει τα νόμιμα προσόντα. Ο τεχνικός αυτός βρίσκεται στη διάθεση της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όσο απαιτείται για το έργο αυτό και όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, λογοδοτεί δε για το έργο του στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

 

β) Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ορίζει εκπρόσωπό του που αποτελεί το σύνδεσμό του με τη Διευθύνουσα υπηρεσία. Ο σύνδεσμος ενημερώνεται για την πορεία του έργου και μπορεί να συντάσσει εκθέσεις που τις απευθύνει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, στη Διευθύνουσα υπηρεσία και στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

γ) Όλα τα έγγραφα του αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιούνται υποχρεωτικά από αυτό και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί στο Ίδρυμα όλα τα έγγραφά της προς τον ανάδοχο.

 

8. Τεχνικά Συμβούλια είναι τα κατά περίπτωση αρμόδια για τα έργα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπό του που συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το έργο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

 

Αν δεν οριστεί τέτοιος εκπρόσωπος ή αν δεν παρίσταται ο ορισμένος εκπρόσωπος το Τεχνικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει στο θέμα νόμιμα με τη λοιπή σύνθεσή του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.