Ανασγκαστικός νόμος 2344/40 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού γίνεται υπό της κατά το άρθρον 10 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1540/1938 επιτροπής, εις ην προστίθεται ως τέταρτον μέλος και εις αξιωματικός του γενικού επιτελείου του βασιλικού ναυτικού (ΓΕΝ), οριζόμενος κατ' έτος μεθ' ενός αναπληρωτού του υπό του υπουργού των Ναυτικών. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται το γενικόν επιτελείον ναυτικού νοείται η αρμοδία Β' διεύθυνσις αυτού.

 

2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο καθορισμός γίνεται επί τοπογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος, συντασσομένου υπό της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δημοσίου ή του έχοντος εκ του νόμου δικαίωμα προς σύνταξιν τοιούτου διαγράμματος ιδιώτη Μηχανικού, χαρασσόμενης επ' αυτού ερυθράς γραμμής δια την οριογραμμή του αιγιαλού. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν, το διάγραμμα δέον, μετά προηγούμενη επαλήθευση της ακριβούς αποτυπώσεως υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών, να θεωρείται παρ' αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 719/1977 (ΦΕΚ 301/Α/1977).

 

3. Εις περίπτωσιν, καθ' ην ένεκα προσχώσεων ή άλλων αιτίων είναι εμφανές ότι, καθ' ον χρόνον ενεργείται ο καθορισμός, ο αιγιαλός είναι διάφορος του εις το παρελθόν τοιούτου, εκ μαρτυρικών δε καταθέσεων μαρτύρων εξεταζομένων ενόρκως υπό της επιτροπής, ή εκ διαφόρων άλλων ενδείξεων, δύναται να καθορισθεί η παλαιά θέσις του αιγιαλού, η υφισταμένη μέχρι μεν του έτους 1884, εάν υφίστανται τέτοιες, η επιτροπή προβαίνει εις τον καθορισμό του παλαιού αιγιαλού, χαρασσόμενης επί του διαγράμματος κυανής γραμμής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.