Νόμος 2971/01 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 376/1936 (ΦΕΚ 546/Α/1936), τα άρθρα 24 έως και 32 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), καθώς και όλες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εξυπηρέτηση της εθνικής άμυνας και της ασφάλειας της Χώρας.

 

2. Εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διατάξεις, οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας, καθώς και συναφή θέματα.

 

3. Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργούνται ο αναγκαστικός νόμος 2344/1940, το άρθρο 60 του από [ΠΔ] 11-11-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 399/Α/1929) Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων και η υπ' αριθμόν [Ε] 1032058/1555/0010/ΠΟΛ/1147/1989 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990). Διατηρείται η ειδική νομοθεσία για το καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 105 του Συντάγματος, τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους και το κυρωτικό αυτού από [Ν] 10-09-1926 νομοθετικού διατάγματος.

 

Τροποποιείται το άρθρο 100 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988) ως προς την Επιτροπή καθορισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

 

4. Παραμένουν σε ισχύ:

 

α) τα άρθρα 3 και 14 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

β) ο νόμος 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) εκτός της παραγράφου 21 του άρθρου 6 του νόμου αυτού που καταργείται και

γ) οι ειδικές διατάξεις περί αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας, λιμένων και αλιείας.

 

5. α) Κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000, ως κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός νοείται ο Υπουργός Αιγαίου στα νησιά που υπάγονται στην περιφέρειά του.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1577/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000, προστίθεται νέο εδάφιο γ' ως ακολούθως:

 

γ) Κατά την έννοια της περίπτωσης β' της διάταξης μπορεί να χαρακτηρίζονται φυσικοί σχηματισμοί ως τόποι ιδιαίτερου κάλλους ευρύτεροι χώροι τοπίων, ευρύτερες ζώνες και ολόκληρα νησιά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.