Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται η ισχύς της δια των υπ' αριθμούς [Ν] 3889/1958, [Ν] 3958/1959, [Ν] 4098/1960, [Ν] 4424/1964 νομοθετικών διαταγμάτων του νόμου [Ν] 4493/1966, ως και υπ' αριθμόν 198/1966 Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου διαμορφωθείσης Νομοθεσίας περί αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων εις βοσκάς δια την χειμερινήν κτηνοτροφική περίοδον 1967 - 1968.

 

2. Η περί αναγκαστικής εισδοχής αίτησις υποβάλλεται δια την χειμερινήν κτηνοτροφική περίοδον 1967-1968 εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος δυναμένης να παραταθεί δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος υποβληθείσες σχετικές αιτήσεις θεωρούνται νομίμως υποβληθείσες. Ομοίως και μέχρι της αυτής ημερομηνίας εκδοθείσες αποφάσεις Νομαρχών περί αναγκαστικής εισδοχή ποιμνίων εις βοσκάς δια την χειμερινήν κτηνοτροφική περίοδον 1967 - 1968 και θερινή 1968 θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται, ύστερα από εκτίμηση των αναγκών της ποιμενικής κτηνοτροφίας, η παράταση του μέτρου της αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων στις βοσκές για τη χειμερινή ή θερινή κτηνοτροφική περίοδο. Εν τη άνω κοινή αποφάσεις δέον όπως τάσσεται και η προθεσμία της υποβολής των περί αναγκαστικής εισδοχής αιτήσεων δυναμένης να παραταθεί δι' αποφάσεων του Υπουργείου Γεωργίας δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σε όσα κτήματα παρατείνεται το μέτρο της αναγκαστικής εισδοχής και, σύμφωνα με αιτιολογημένη έκθεση του γεωπόνου κτηνοτροφίας της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υφίσταται περίσσια βοσκής, είναι δυνατή η επέκταση του ανωτέρω μέτρου και σε άλλους κτηνοτρόφους, εφόσον αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ικανοποίησης των κτηνοτροφικών αναγκών του ποιμνίου τους σε άλλο μέρος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 10 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

4. Η περί αναγκαστικής εισδοχής απόφασις του οικείου Νομάρχου δέον όπως εκδοθεί εντός προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων παρά των ενδιαφερομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.