Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προστίθεται εδάφιον δεύτερον έχον ούτω:

 

{Οι ως άνω διανομές ενεργούνται επί τη βάσει πίνακα δικαιούχων καταρτιζομένου υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως Γεωργίας. Εν περιπτώσει μεταβολών ως προς τα πρόσωπα των δικαιούχων, επελθουσών συνεπεία δικαστικών αποφάσεων ή νομίμων διοικητικών πράξεων σημειώνονται στον πίνακα που καταρτίζεται, αντί των αρχικών, οι εκ των ανωτέρω μεταβολών προκύπτοντες νέοι δικαιούχοι γενομένης περί τούτου σαφούς μνείας εις την στήλη παρατηρήσεων του πίνακα.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Εφεξής κατά την ενέργεια της διανομής των οικοπέδων συνοικισμών απαλλοτριωθέντων ή παραχωρηθέντων κατά τις διατάξεις της εν γένει εποικιστικής Νομοθεσίας, παραχωρείται η υπό του δικαιούχου κατεχόμενη έκτασις του οικοπέδου ήτις όμως δεν δύναται να είναι μείζων των δύο και ημίσεος στρεμμάτων εκτός επί των παραχωρηθέντων οικοπέδων μετά οικημάτων παρά της τέως ΕΑΠ δυνάμει πρωτοκόλλων παραχωρήσεως αυτής, οπότε παραχωρείται ολόκληρος η σε αυτούς έκτασις των οικοπέδων μετά των επί τούτων οικημάτων και μέχρι της παρά των δικαιούχων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτών κατεχόμενης εκτάσεως αυτών, μη επιτρεπομένης της μειώσεως των ως άνω εκτατικών ορίων των οικοπέδων, ει μη μόνον προς διάνοιξη κοινοχρήστων χώρων (οδών - πλατειών) αναγκαίων εις τον εκτός ρυμοτομικού σχεδίου κείμενον συνοικισμό κατά την κρίσιν της Επιτροπής Διανομών.}

 

3. Εις την υπό των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής, εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών οριζόμενη διαδικασίαν της εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως των σχεδίων πόλεων και κωμών, ως και του καθορισμού των ορίων δομήσεως, δεν υπάγονται οι εκ της εφαρμογής της εποικιστικής Νομοθεσίας προερχόμενοι οικισμοί, περί ων έχει εφαρμογήν το άρθρον 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 ως τούτο τροποποιείται και συμπληρώνεται δια του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.