Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται και επί μεταβιβάσεων κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων γενομένων μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Ωσαύτως η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ανωτέρω υπ' αριθμού [Ν] 3958/1959 νομοθετικού διατάγματος εφαρμόζεται και επί προσυμφώνων περί ων η παράγραφος αυτή, που έχουν συνταχθεί μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 εφαρμόζονται και επί των περί ων το άρθρον 17 του νόμου [Ν] 2258/1952 περί επισπεύσεως της οριστικής διανομής των εποικισθεισών υπό της τέως ΕΑΠ περιοχών και διαλύσεως ιδιόρρυθμων τινών εμπραγμάτων σχέσεων και άλλων τινών διατάξεων μισθώσεων, που έχουν συναφθεί μέχρι της ισχύος του παρόντος. Επί των κατά την παρούσα παράγραφο περιπτώσεων τηρούνται και οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959.

 

2. Δια την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 κύρωση μεταβιβάσεων γενομένων δι' ιδιωτικών εγγράφων, ιδιωτικά έγγραφα μεταβιβάσεως κλήρων ή κληροτεμαχίων μη φέροντα την υπογραφή του αγράμματου εκδότου αυτών, αλλά υπογραφέντα υπό ετέρου προσώπου κατ' εντολήν του, ή φέροντα αντί υπογραφής έτερα σημεία (π.χ. σταυρόν, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λ.π.), τεθέντα υπ' αυτού ενώπιον μαρτύρων ή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί ενώπιον μαρτύρων, οίτινες υπέγραψαν εν αυτούς, αποτελούν αρχήν εγγράφου αποδείξεως, εάν η εκ των εγγράφων τούτων εμφαινόμενη δικαιοπραξία, επιβεβαιώνεται και εκ το γεγονότος της επί δεκαπενταετία τουλάχιστον, προ της ισχύος του παρόντος Νόμου, εγκαταστάσεως και ασκήσεως δικαίων νομής, δια της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου παρά του προς ον η μεταβίβασις.

 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 και επέκεινα του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 έχουν εφαρμογήν και επί των περί ων οι διατάξεις αυτές μεταβιβάσεων, γενομένων δι' ιδιωτικού εγγράφου απολεσθέντος εκ λόγων συνιστώντων ανωτέρα βίαν, εφ' όσον η μεν κατάρτισις και η απώλεια του εγγράφου αποδεικνύεται και δια μαρτύρων, η δε στο κτήμα εγκατάστασις και η άσκησις διακατοχικών πράξεων δια της εκμεταλλεύσεως του ακινήτου αποδεικνύεται πλήρως, συνεχιζόμενη επί δεκαετία τουλάχιστον προ της ισχύος του παρόντος.

 

4. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 αντικαθίσταται ούτω:

 

{Οι βεβαιώσεις αυτές σημειώνονται, επιμέλεια του ενδιαφερομένου εις το στο βιβλίο Μεταγραφών περιθώριον της οικείας του συμβολαίου μεταγραφής που επικυρώνεται, ήτις ούτω ενεργεί αναδρομικώς και αφ' ης πραγματοποιήθηκε έχουσα έκτοτε τα νόμιμα αποτελέσματα της και ισχύουσα έναντι οιουδήποτε τρίτου.}

 

5. Εις της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 4452/1965 περί επικυρώσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών και γεωργικών κλήρων και παρατάσεως προθεσμιών τινών της Αγροτικής Νομοθεσίας προστίθεται εδάφιον δεύτερον έχον ούτω:

 

{Οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογήν και επί μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων ή οικοπέδων γενομένων κατά τον χρόνον της κατοχής, εφ' ων, μετά την τελεσιδικία των περί της ακυρότητας αυτών εκδοθεισών δικαστικών αποφάσεων και τη επανεγκατάσταση των πωλητών κληρούχων επί των κλήρων των, εξεδόθησαν αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων που είχαν κυρώσει τις μεταβιβάσεις αυτές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1832/1951 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγροτικής Νομοθεσίας ο δε πωλητής κληρούχος ευρίσκεται εν τη νομή του ακινήτου μέρει της ισχύος του παρόντος. Μετά την κατά τα άνω επιστροφήν του τιμήματος αποφάσεις Δικαστηρίων ή Επιτροπών Απαλλοτριώσεως που αποφαίνονται ως προς την κύρωση των κατά τα άνω μεταβιβάσεων αποβάλλουν την ισχύ των.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.