Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γεωργικοί κλήροι παραχωρηθέντες υπό της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εις κτήματα που έχουν απαλλοτριωθεί ή που έχουν διατεθεί κατά τις διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας ή της τοιαύτης περί αποστραγγιζόμενων γαιών εις αρχηγούς οικογενειών, που περιλαμβάνουν, κατά τον χρόνον της αποκαταστάσεως, εξωτικά, κατά την έννοια του άρθρου 167 του Αγροτικού Κώδικα, μέλη τυγχάνουν οικογενειακοί κλήροι και εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις των άρθρων 167 και επέκεινα του [Π] Αγροτικού κώδικα.

 

2. Τίτλοι κυριότητος (παραχωρητήρια) που εκδόθηκαν επ' ονόματι του αρχηγού ή των καθολικών διαδόχων αυτού θεωρούνται άκυροι της ακυρότητας απαγγελλόμενης δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, μεταγραφομένης εις το περιθώριον της οικείας του τίτλου που ακυρώνεται γενομένης μεταγραφής.

 

3. Δικαιώματα τρίτων ειδικών διαδόχων που αποκτήθηκαν νομίμως μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος επί των ως άνω κλήρων δεν θίγονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.