Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δια της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προβλεπομένη ετησία προθεσμία προς εκπλήρωση των κατά την αυτήν παράγραφο όρων δια την κύρωση ανωμάλων κατά τον Αγροτικό Νόμο δικαιοπραξιών παρατείνεται αφ' ης έληξε και επί μίαν εισέτι διετία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

2. Η υπό της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του νόμου [Ν] 4452/1965 προβλεπομένη διετής προθεσμία επιστροφής παρά του πωλητού κληρούχου εις του επί κατοχής αγοραστές του υπ' αυτού καταβληθέντος τιμήματος, παρατείνεται αφ' ης έληξε και επί μίαν διετία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

3. Παρατείνονται από της λήξεως των και επί εν εισέτι έτος από της ισχύος του παρόντος οι περί ων το άρθρον 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προθεσμίες προς:

 

α) αναδρομική άρση των εκ του νόμου [Ν] 3250/1924 περί κυρώσεως του από [Ν] 03-09-1924 νομοθετικού διατάγματος των περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων, ως τροποποιήθηκε υπό του νόμου [Ν] 2148/1952, και αναγκαστικού νόμου [Ν] 1366/1938 απαγορεύσεων και αναδρομική, από της συνάψεως των επικύρωση υπό τους όρους του άρθρου 24 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 3194/1955 ανωμάλων κατά τους αυτούς ως άνω νόμους [Ν] 3250/1924, [Ν] 2148/1952 και [Ν] 1366/1938 δικαιοπραξιών που συνήφθηκαν μέχρι της 31-12-1967 και

 

β) παραχώρηση εκτάσεων που εμφυτεύτηκαν κ.λ.π. κατά το άρθρο 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1832/1951 το οποίον εφαρμόζεται και επί ανεγερθέντων κτισμάτων μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος αναγκαστικού νόμου ή που δημιούργησαν φυτείες που έχουν κατά την αυτήν ημερομηνία ηλικία ουχί μικρότερη των τεσσάρων ετών.

 

4. Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 προθεσμία παρατείνεται αφ' ης έληξε και επί εν εισέτι έτος από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

 

5. Επίσης η κατά την παράγραφο 5 εδάφιο β' του άρθρου 28 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957 περί καταργήσεως του Υδραυλικού Ταμείου Βοιωτικού Κηφισού, υπαγωγής των έργων Βοιωτικού Κηφισού εις τον Οργανισμό Κωπαΐδας και άλλων τινών διατάξεων προθεσμία υποβολής αιτήσεως δια την εφαρμογήν του άρθρου τούτου, ως ερμηνεύτηκε δια του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 παρατείνεται αφ' ης έληξε και επί εν εισέτι έτος από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος παρατεινομένης παραλλήλως αφ' ης έληξε και επί διετία από της ισχύος του παρόντος της περί αναθεωρήσεως της κατά το α' εδάφιο της αυτής παραγράφου 5 προθεσμίας. Τα αυτά ισχύουν αναλόγως και δια τις προθεσμίας της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3800/1957 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί προστασίας και διοικήσεως των δημοσίων κτημάτων κειμένων διατάξεων κ.λ.π. Δια την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων δεν απαιτείται υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων νέων αιτήσεων εφόσον έχουν ήδη υποβληθεί τοιαύτες προ τη ισχύος του παρόντος.

 

6. Παρέχεται νέα ετήσια προθεσμία αρχομένη από της ισχύος του παρόντος δια την εφαρμογήν του άρθρου 39 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3784/1957, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και επί των καθολικών ή ειδικών διαδόχων, των περί ων το άρθρον τούτο παραιτηθέντων ή διαγραφέντων κληρούχων.

 

7. Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 3194/1955, ως συμπληρώθηκε δια της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3958/1959 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.