Ανασγκαστικός νόμος 431/68 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρησις εκτάσεως μέχρι δέκα πέντε στρεμμάτων εκ κοινοχρήστων συνεταιρικών εκτάσεων προς ευαγή ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εκπληρούν κοινωφελείς σκοπούς ή προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Οι μέχρι σήμερον γενόμενες καθ' υπέρβαση του ανωτέρω ορίου ως άνω παραχωρήσεις κυρώνονται δια του παρόντος.

 

Δωρεάν παραχώρησις κοινοχρήστων συνεταιρικών εκτάσεων προς τους ως άνω πέραν των δέκα πέντε και μέχρι πενήντα στρεμμάτων επιτρέπεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, πέραν δε των πενήντα και μέχρι τριακοσίων δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.}

 

2. Ο Υπουργός της Γεωργίας δι' αποφάσεως του, δύναται να παραχωρεί εις τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ή την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού διαθέσιμους ή κοινοχρήστους εκτάσεις εξ εποικισθεισών κατά την Αγροτική εν γένει Νομοθεσία (Αγροτικός Κώδικας Αποστραγγιζόμενων Γαιών κ.λ.π.) περιοχών προς ανέγερση η τοποθέτηση διαφόρων εγκαταστάσεων αυτών.

 

Η ως άνω παραχώρησις ενεργείται με τίμημα, υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εποικισμού, που ισούται προς την τρέχουσα των γαιών αξίαν και καθοριζομένων υπό της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώσεων εις ην μετέχει και ο αρμόδιος Οικονομικός Έφορος. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος εκδίδεται υπό της Διευθύνσεως Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας οριστικός τίτλος κυριότητος νομίμως, μεταγραφόμενος.

 

3. Δύναται επίσης ο Υπουργός της Γεωργίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 22-06-1927 περί κυρώσεως του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 05-05-1926 περί συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 3250/1924 περί κυρώσεως του από 03-09-1924 νομοθετικού διατάγματος περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων, δι' αποφάσεως του, να παραχωρήσει κατά κυριότητα εις το Αγγλικό Δημόσιο την αναγκαία δια την κάλυψη των αναγκών του Αγγλικού Στρατιωτικού Νεκροταφείου Καρασουλίου Κιλκίς έκταση εκ της κατά το άρθρο 164 του Αγροτικού Κώδικα τοιαύτης του αγροκτήματος Πολυκάστρου Κιλκίς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.