Ανασγκαστικός νόμος 445/1937 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την έναρξη εκάστης κινηματογραφικής περιόδου οι κατ' αυτήν μέλλουσες να λειτουργήσουν κινηματογραφικές εγκαταστάσεις υποβάλλονται άνευ καταβολής του κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου χρηματικού παραβόλου με μέριμνα της αστυνομικής αρχής εις επιθεώρηση υπό των κατά το προηγούμενον άρθρον συμβουλίων, άτινα υποδεικνύουν τις σε αυτούς επενεκτέες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις, τάσσοντα προς τούτο ανάλογη προθεσμία.

 

2. Η μη συμμόρφωσις του επιχειρηματία προς τα δια της αποφάσεως υποδειχθέντα μέτρα και εντός της ταχθείσης προθεσμίας συνεπάγεται την διακοπή της λειτουργίας του κινηματογράφου δια τασσομένη και εκτελούμενη υπό της Αστυνομικής αρχής.

 

3. Δύναται η αστυνομική αρχή οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο να προκαλεί την επιθεώρηση κινηματογραφικής εγκαταστάσεως υπό των αυτών ως άνω συμβουλίων.

 

4. Η απαγόρευσις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 εφαρμόζεται και εις τους κατά το παρόν άρθρον λειτουργούντος κινηματογράφους.

 

5. Πάσα αίτησις Διευθυντού κινηματογραφικής επιχειρήσεως προς εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφου προς αναθεώρηση αποφάσεως του κατά το προηγούμενον άρθρον πρωτοβαθμίου συμβουλίου και προς αναθεώρηση των κατά το άρθρο 5 και 6 αποφάσεων της αστυνομικής αρχής συνοδεύεται υπό αποδείξεως καταβολής 5.000 δραχμών δια τις πόλεις Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, 3.000 δραχμών δια τις άνω των 20.000 κατοίκων και 1.000 δραχμών δια τις κάτω των 20.0000 κατοίκων κατά την τελευταία επίσημη απογραφή του πληθυσμού. Το ποσόν τούτο κατατίθεται εις το πλησιέστερο υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και δι' αυτού εις τον εν Αθήναις Κεντρικό, παραμένει δε εις ίδιον λογαριασμό διατιθέμενο δι' αποφάσεων του Υφυπουργού Δημοσίας Ασφαλείας είτε προς ίδρυση σανατορίου Χωροφυλακής και Αστυνομίας, είτε προς ενίσχυσιν των εν υπηρεσία προσβληθέντων υπό φυματιώσεως αστυνομικών υπαλλήλων και οπλιτών της Χωροφυλακής.

 

6. Δια βασιλικού διατάγματος εκδιδομένων με πρόταση του Υπουργού Συγκοινωνίας, και Υφυπουργών Ασφαλείας και Υγιεινής, θέλουν κανονισθεί οι κανονισμοί βάσει των οποίων θα διέπονται τα των κινηματογράφων από απόψεως προστασίας της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας κ.λ.π. των θεατών.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.