Βασιλικό διάταγμα 10/11/71 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίστανται ως ακολούθως, καταργούμενου του σχήματος 64 μετά του επεξηγηματικού αυτού υπομνήματος:

 

{5. α) Κατά την διασταύρωση δύο οδών, εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, εφαρμόζονται διάφορα ύψη οικοδομών κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν στην πλατυτέρα οδό εφαρμόζεται και εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 m από της αντιστοίχου γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

 

β) Όταν τα κατά το ως άνω εδάφιο α πέρατα των μηκών των 16 m εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού του ελάσσονος πλάτους κείνται επί διαφόρων καθέτων επί τον άξονα ταύτης, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατύτερη οδό εφαρμόζεται επί αμφοτέρων των οικοδομικών γραμμών μέχρι της καθέτου της πλέον απέχουσας από την διασταύρωση.

 

γ) Εις περίπτωσιν καθ' ην μετά το πέρας του μήκους του μείζονος ύφους το καθοριζόμενο υπό των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β της παρούσης παραγράφου, απομένει μήκος προσώπου μικρόν, εις τρόπον ώστε η εις το τμήμα του το ελάττωσις του ύψους της προσόψεως της οικοδομής να δημιουργεί αισθητική ή κατασκευαστική ανωμαλία, δύναται το ως άνω μήκος του μείζονος ύψους να μειωθεί κατά την κρίσιν του μελετητή, μη επιτρεπομένης εν ουδεμιά περιπτώσει και εξ ουδενός λόγου επεμβάσεως του κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων καθορισθέντος μήκους του μείζονος ύψους επί της οδού του ελάσσονος πλάτους.

 

Πάσα συναφής διάταξις ειδικού Κανονισμού Οικισμού αντικειμένη εις την παράγραφο ταύτη καταργείται.

 

6. α) Εις περίπτωσιν οικοπέδου μη γωνιαίου, έχοντος περισσότερα του ενός πρόσωπα (διαμπερούς μη γωνιαίου οικοπέδου), εφ' εκάστου προσώπου και εν γένει από εκάστης αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων του κτιρίου κατασκευάζεται ο αντιστοίχως επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων σε πρόσοψη ή και σε εσοχή. Το εξ εκάστου προσώπου και αφετηρίας ύψος και αριθμός ορόφων εφαρμόζονται επί μεν των οικοδομικών γραμμών συμφώνως προς τα στις οικείες διατάξεις καθοριζόμενα άνευ ουδεμιάς παρεκκλίσεως, προς το βάθος δε του οικοπέδου μέχρι βάθους το πολύ του ημίσεος της αποστάσεως των αντικειμένων πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου κατά την θέσιν του θεωρουμένου προσώπου. Εις περίπτωσιν υψομετρικών διαφορών μεταξύ των διαφόρων αφετηριών μετρήσεως των υψών, επιτρέπεται όπως τινές μόνον των αφετηριών ληφθούν σε ψηλότερη στάθμη προς κάλυψη της υφισταμένης υψομετρικής διαφοράς. Πάντως εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται οιαδήποτε υπερύψωσις της στάθμης της υψηλότερης των αφετηριών. Υπερύψωσις της στάθμης της χαμηλότερης των αφετηριών πλέον του 1,50 m από της κανονικής στάθμης αυτής, αποκλείεται εν πάση περιπτώσει.

 

β) Εις οικόπεδον διαμπερές και γωνιαίο ή και δις και τρις γωνιαίο τον μεν γωνιαίο ή δις και τρις γωνιαίο τμήμα του οικοπέδου οικοδομείται κατά τις περί γωνιαίων ή δις και τρις γωνιαίων διατάξεις, τις καθορίζουσας τις αφετηρίας μετρήσεως του ύψους και του αριθμού των ορόφων και τις καθορίζουσας τα ύψη της οικοδομής κατά τις εν γένει διασταυρώσεις και συναντήσεις των οδών, το δε υπόλοιπον τμήμα του οικοπέδου, κατά τις περί μεσαίων οικοπέδων διατάξεις.

 

γ) Εις οικόπεδον εκτεινόμενο επί ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου δύναται η Αρχή, δια λόγους αρχιτεκτονικής εμφανίσεως, να επιτρέψει όπως η οικοδομή έχει κατά τινές των προσόψεων αυτής αριθμών ορόφων ή και ύψος μείζονα των αντιστοιχούντων εις τις οδούς, εφ' ων οι προσόψεις αυτές, υπό τον απαραίτητον πάντοτε όρον όπως μη γίνεται υπέρβασις του συντελεστού δομήσεως.

 

Πάσα συναφής διάταξις ειδικού κανονισμού οικισμών αντικειμένη εις την παράγραφο ταύτη ως και οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 του από 30-08-1955 βασιλικού διατάγματος Περί όρων δομήσεως εν Αθήναις καταργείται.

 

7. α) Δια τον υπολογισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως οικοδομής ανεγειρόμενης επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον επί πλατείας λαμβάνεται υπ' όψιν ως πλάτος αυτής το μικρότερο μήκος εκ των εις τα μέσα των πλευρών της πλατείας αγόμενων καθέτων μέχρι συναντήσεώς των με οιανδήποτε έναντι πλευρά αυτής.

 

Ως πλευρές της πλατείας νοούνται οι περί ταύτη οικοδομικές γραμμές.

 

β) Κατά την συνάντηση οδού και πλατείας το μείζον ύψος της προσόψεως της οικοδομής το αντιστοιχούν εις την πλατεία εφαρμόζεται και εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής της οδού επί μήκους μέχρι 16 m από της αντιστοίχου γωνίας ή του πέρατος της τυχόν αποτμήσεως αυτής.

 

γ) Οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

 

δ) Οι τυχόν εκ της απλής αποτμήσεως των γωνιών των γωνιακών οικοπέδων κατά τις διασταυρώσεις των οδών σχηματιζόμενοι ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι δεν θεωρούνται ως πλατεία δια τον καθορισμό του μεγίστου ύψους της προσόψεως (Σχήμα 66). Ομοίως οι σχηματιζόμενοι ευρύτεροι κοινόχρηστοι χώροι εις την απόληξη αδιεξόδου οδού εντός των οικοδομικών τετραγώνων δεν θεωρούνται ως πλατεία. Δια τα πέριξ των ως άνω διαπλατυσμένων χώρων οικόπεδα προς καθορισμό του μεγίστου ύψους προσόψεως λαμβάνεται το πλάτος της αδιεξόδου οδού (Σχήμα 66Α).}

 

2. Η παράγραφος 7)α του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 07-11-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 204/Δ/1968) καταργείται.

 

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 8 και 9, των υπολοίπων παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αυτού αριθμούμενων δια των αριθμών 10, 11, 12 και 13 αντιστοίχως:

 

{8. α) Κατά τις συναντήσεις τριών ή περισσοτέρων οδών (συνάντησις των αξόνων των οδών εις το αυτό περίπου σημείον) εφ' ων λόγω πλάτους και μόνον αυτών και ουχί εξ οιουδήποτε ετέρου λόγου, εφαρμόζονται διάφορα ύψη οικοδομών κατά την πρόσοψη αυτών, το μείζον ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατύτερη οδό εφαρμόζεται εφ' όλων των γωνιαίων οικοπέδων και επί πλέον εφ' εκάστης οικοδομικής γραμμής των οδών του ελάσσονος πλάτους επί μήκους μέχρι 16 m από των γωνιών ή του πέρατος των τυχόν αποτμήσεων αυτών.

 

β) Οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν και εν προκειμένω.

 

9. α) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την συνάντηση δύο οδών εξ ων η μία περατώνεται κατά την συνάντηση η δε ετέρα συνεχίζεται εκατέρωθεν αυτής και η συνεχιζόμενη οδός έχει μεγαλύτερο πλάτος, εφαρμόζονται δια την οδό του ελάσσονος πλάτους οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.

 

β) Εις περίπτωσιν καθ' ην κατά την ως άνω συνάντηση δύο οδών η συνεχιζόμενη οδός έχει έλασσον πλάτος, το ύψος το αντιστοιχούν εις την περατούμενη και πλατύτερη οδό εφαρμόζεται μόνον επί των γωνιαίων οικοπέδων μήκους μέχρι 16 m από των γωνιών ή του πέρατος των τυχόν αποτμήσεων αυτών, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.}

 

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αριθμείται με τον αριθμό 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως, καταργούμενου του σχήματος 67 μετά του επεξηγηματικού του υπομνήματος:

 

{10. Εις περίπτωσιν κλίσεως της οδού η οικοδομή δέον όπως κλιμακωθεί εις τρόπον ώστε εις ουδέν σημείον αυτής να προκύπτει υπέρβασις πλέον του ενός ορόφου πέραν του επιτρεπομένου εις την θέσιν ταύτη αριθμού των ορόφων. Εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται όπως η κλιμάκωσις μη γίνεται εις μήκος μικρότερο των 10 m.}

 

5. Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως αριθμείται η παράγραφος 11, η προστεθείσα δια του από [ΒΔ] 30-08-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 200/Δ/1971) κατόπιν της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος διατάγματος προσθήκης των παραγράφων 8 και 9, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι 14 και 15:

 

{14. Επί γωνιαίου οικοπέδου που εμπίπτει εις δύο τομείς υψών της πόλεως εφαρμόζονται τα ισχύοντα εις τον τομέα του μείζονος ύψους τόσον όσον αφορά στην πρόσοψη όσον και εις το συνολικόν ύψος του κτιρίου.

 

15. Όταν το μείζον ύψος οφείλεται αποκλειστικώς και μόνον εις την επιβολή και κατασκευήν στοών κατά τινά οδό ή και εις την επιβολή και κατασκευήν στοών το μείζον τούτο ύψος το οφειλόμενο εις την επιβολή στοών δεν εφαρμόζεται εις τις άλλες θέσεις εις ας δεν επιβάλλεται η κατασκευή στοάς.}

 

6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 30 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αριθμείται η παράγραφος 10 αυτού κατόπιν της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος προσθήκης παραγράφων 8 και 9, εφαρμόζεται μόνο στο πανταχόθεν ελεύθερο οικοδομικό σύστημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.