Βασιλικό διάταγμα 12/6/68

ΒΔ 12-06-1968: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 12-06-1968: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 105/Δ/1968), 20-06-1968.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και δη του άρθρου 9 παράγραφος 2 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 246/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) ως και την υπ' αριθμόν 269/1968 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το από 23-07-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 110/Δ/1960), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ειδικώς προκειμένου περί υπογείων των κτιρίων σταθμού αυτοκινήτων ή και των υπογείων των κτιρίων ετέρας χρήσεως, εφ' όσον τα υπόγεια ταύτα προορίζονται εκ κατασκευής να χρησιμοποιηθούν δια σταθμό αυτοκινήτων, επιτρέπεται η στο υπόγειο κάλυψη των οικοπέδων του συνεχούς οικοδομικού συστήματος άνευ περιορισμού εκ ποσοστού καλύψεως.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 12-06-1968.

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.