Βασιλικό διάταγμα 15/12/1923 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ονοματεπώνυμον, η διεύθυνσις και η επαγγελματική ειδικότης (αρχιτέκτων, μηχανικός, εμπειροτέχνης κ.λ.π.) του κατά το άρθρο 55 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος αναλαμβάνοντος την εποπτεία της εκτελέσεως εργασιών δομήσεως καθορίζονται απαραιτήτως εν τη σχετική προς χορήγηση της δια την εκτέλεσιν των εργασιών τούτων απαιτουμένης αδείας αιτήσει. Τα αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται και εν τη κατά το ίδιον άρθρο 55 δηλώσει του αναλαμβάνοντος την ως άνω εποπτεία.

 

2. Εάν οι αναλαμβάνοντες την εποπτεία εκτελέσεως έργου τινός είναι περισσότεροι του ενός, έκαστος τούτων οφείλει να ορίζει εν τη κατά τα ανωτέρω δηλώσει του σαφώς τις εργασίας, την επίβλεψη των οποίων αναλαμβάνει. Εν τη περιπτώσει ταύτη η αρμοδία επί της χορηγήσεως της δια την εκτέλεσιν των άνω εργασιών αναγκαιούσης αδείας υπηρεσίας, καθορίζει εγγράφως τις ευθύνες εκάστου αναλόγως της φύσεως των εργασιών, ων την επίβλεψη ούτος αναλαμβάνει. Πάντως ο αναλαμβάνων την επίβλεψη της αρχιτεκτονικής και κτιριολογικής διατάξεως της οικοδομής είναι υπεύθυνος δια την εφαρμογήν του σχεδίου και την τήρηση των υπό της υγιεινής και αισθητικής επιβαλλομένων περιορισμών και των λοιπών όρων, υφ' ους χορηγήθηκε η σχετική άδεια, ο δε αναλαμβάνων την επίβλεψη της δομήσεως των μεταλλικών και εκ μεταλλοπαγούς σκυροκονιάματος ή και εξ άλλων υλικών μερών της οικοδομής είναι υπεύθυνος δια την στερεότητα αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.