Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο εκτελών τα δι' α η κατά τα ανωτέρω άδεια έργα οφείλει να ορίζει τον αναλαμβάνοντα την εποπτεία της εκτελέσεως αυτών, όστις προ πάσης ενάρξεως του έργου δέον να υποβάλει εις την κατά τα άρθρο 52 επί της χορηγήσεως της αδείας σχετική υπηρεσία έγγραφον δήλωση περί της αποδοχής της τοιαύτης εποπτείας.

 

2. Εν περιπτώσει αποχής από της κατά τα ανωτέρω εποπτείας του αναλαβόντος αυτήν, διαρκούσης της εκτελέσεως του έργου, απαιτείται η άμεσος αντικατάστασις αυτού, ήτις εκτελείται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον.

 

3. Τα του καθορισμού του αναλαμβάνοντος της εποπτεία του έργου, ο τρόπος βεβαιώσεως της αποχής αυτού από της εποπτείας ταύτης και τα της αντικαταστάσεώς του κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.