Βασιλικό διάταγμα 15/12/1923 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αναλαμβάνων την εποπτεία εργασιών δομήσεως οφείλει μετά την αποπεράτωση αυτών να αναφέρει τούτο εγγράφως εις την υπηρεσία που χορήγησε τη σχετική άδεια, ήτις οφείλει να προβαίνει τότε εις τον έλεγχο των συντελεσθεισών εργασιών.

 

2. Εάν ο αναλαμβάνων την εποπτεία μέρους μόνον των προς κατασκευήν έργου τινός απαιτουμένων εργασιών, δεν αναφέρει εγγράφως εις την αρμόδια υπηρεσία την τυχόν έναρξη εκτελέσεως των υπολοίπων εργασιών, ή δεν καθορίσει τον αναλαμβάνοντα την εποπτεία αυτών, θεωρείται αυτοδικαίως ως αποδεχόμενος την εποπτεία και των τελευταίων τούτων εργασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.