Βασιλικό διάταγμα 15/12/1923 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο αναλαμβάνων την εποπτεία εργασιών δομήσεως θεωρείται ως απέχων της υπ' αυτού αναληφθείσης εποπτείας και απαλλασσόμενος των εκ του νόμου ευθυνών του κατά την εφεξής συνέχιση των εργασιών, μόνον εάν δηλώσει τούτο ο ίδιος εγγράφως προς την αρμόδια επί της χορηγήσεως των δια την εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως απαιτουμένων αδειών υπηρεσία τρεις τουλάχιστον ημέρας πριν ή απόσχει της εποπτείας ταύτης πραγματικώς. Ο αιτήσας την άδεια προς εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών οφείλει ίνα εντός των τριών τούτων, προ της πραγματικής αποχής του αναλαβόντος την εποπτεία, ημερών προβεί εις την αντικατάστασιν αυτού. Δια την τοιαύτη αντικατάστασιν πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτησις του εκτελούντος τα έργα και δήλωσις του αντικαταστάτη περιλαμβάνουσα τα εν άρθρο 1 αναφερόμενα στοιχεία. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας, ο εκτελών τα έργα οφείλει μέχρι του καθορισμού του ως άνω αντικαταστάτη να διακόψει ταύτα, άλλως εφαρμόζονται κατ' αυτού οι σχετικές διατάξεις του νόμου.

 

2. Εάν ο αναλαβών την εποπτεία του έργου απόσχει ταύτης λόγω ασθενείας ή ετέρας ανωτέρας βίας και δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, θεωρείται απέχων της εποπτείας και απαλλασσόμενος των σχετικών εκ του νόμου ευθυνών του κατά την από της πραγματικής του αποχής περαιτέρω συνέχιση των εργασιών, μόνον εάν πιστοποιήσει δεόντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι η ασθένεια ή η ανωτέρα βία κατέστησαν αδύνατον την υποβολή της περί ης η προηγουμένη παράγραφος δηλώσεως. Εν τη περιπτώσει όμως ταύτη ο εκτελών τα έργα οφείλει ίνα εντός πέντε ημερών από της πραγματικής αποχής του ανωτέρω, και εφ' όσον ούτος δεν ορίζει συμφώνως με τις διατάξεις της επομένης παραγράφου αναπληρωτή του, προβαίνει εις την αντικατάστασιν αυτού κατ' εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων.

 

3. Ο αναλαμβάνων την εποπτεία της εκτελέσεως εργασιών δομήσεως, εν περιπτώσει ασθενείας ή ετέρου κωλύματος, δικαιούται να ορίζει ο ίδιος και υπό προσωπικήν του ευθύνη προσωρινό αναπληρωτή αυτού δι' εγγράφου κοινοποιήσεως προς τον εκτελούντα τα έργα, όστις ουδεμίαν δύναται να εγείρει δια τούτο αντίρρησιν, εφόσον δεν έχει συμφωνήσει μετά του πρώτου άλλως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.