Βασιλικό διάταγμα 17/10/67

ΒΔ 17-10-1967: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 17-10-1967: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης κ.λ.π., (ΦΕΚ 148/Δ/1967), 27-10-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και δη τα άρθρα 14 και 17 αυτού και ιδόντες την υπ' αριθμόν 318/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων - Τμήμα Οικισμού και την υπ' αριθμόν 436/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Προκειμένης ανεγέρσεως κτισμάτων υπογείων ενισχυτικών σταθμών ομοαξονικών καλωδίων υπό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, αφορώσα:

 

α) εις την επιφάνεια των γηπέδων μη δυναμένης πάντως να είναι μικροτέρα των 200 m2,

β) εις το ποσοστόν καλύψεως μη δυνάμενο να υπερβεί τα 70% της επιφανείας αυτών.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 17-10-1967.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.