Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως προς τα σχέδια των ανεγειρομένων βάσει των διατάξεων του παρόντος οικοδομών και εγκαταστάσεων εν γένει, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές περί σχεδίων των στις πόλεις ανεγειρομένων οικοδομών διατάξεις.

 

2. Επιτρέπεται δι' Υπουργικών αποφάσεων, εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, ο περιορισμός των εγκαταστάσεων εκάστης κατά το άρθρο 1 περιπτώσεως, εντός ορισμένων τομέων της ζώνης, και η απαγόρευσις της ανεγέρσεως τοιούτων επί της υπολοίπου εκτάσεως αυτής. Της δι' εκάστην ειδική περίπτωσιν εκδιδομένης αποφάσεως, δεν επιτρέπεται ανάκλησις ή τροποποίησις προ της παρελεύσεως τριετίας από της εκδόσεώς της.

 

3. Το παρόν Διάταγμα, ούτινος οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες κανονισθήσονται δι' αποφάσεων του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού, ισχύει μετά ένα μήνα από της δημοσιεύσεως αυτού, καταργουμένων από της ισχύος τούτου πάντων των εκδοθέντων Διαταγμάτων, δι' ων επετράπη η εντός των ζωνών ενίων πόλεων και κωμοπόλεων του Κράτους ανέγερσις οικοδομών.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν ισχύουν ουδέ εφαρμόζονται προκειμένου περί εκτάσεων εν αις επιχειρείται η άνευ της προηγουμένης κατά Νόμον εγκρίσεως ίδρυσις συνοικισμών, εφ' όσον αυτή διαπιστώνεται είτε εξ επισήμων στοιχείων, οίον εκ συμβολαίων αγοραπωλησίας ή προσυμφώνων, είτε εκ διαφημίσεων εν τω Τύπο ή διαφημιστικών φυλλαδίων, είτε εξ αιτήσεων των ιδιοκτητών των εκτάσεων και των δια τούτων δηλουμένων στοιχείων, ως επίσης, και προκειμένου περί γηπέδων μεταβιβασθέντων ακύρως εκτός του σχεδίου κατά παράβασιν των άρθρων 16 και 20 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-05-1940 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 162/Α/1940).

 

5. Προκειμένης της ανεγέρσεως κτισμάτων στεγάσεως μηχανικών εγκαταστάσεων ενισχυτών, ανεγειρομένων υπό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, αφορώσα

 

α) εις τα όρια αρτιότητας των γηπέδων, μη δυναμένης πάντως της εκτάσεως αυτών να είναι μικρότερη των 200 m2,

β) εις το ποσοστόν καλύψεως αυτών και τις αποστάσεις του κτίσματος από των ορίων του γηπέδου, μη δυναμένης πάντως της εκτάσεως του κτίσματος να είναι μεγαλύτερης των 30 m2 και

γ) εις το ύψος του κτίσματος, μη δυναμένου πάντως τούτου να είναι μεγαλυτέρου των 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963).

 

6. Όταν πρόκειται να ανεγερθούν κτίρια και γενικά εγκαταστάσεις και δεξαμενές (από οποιοδήποτε υλικό και αν κατασκευάζονται) που προορίζονται για αποθήκευση λιπασμάτων, φαρμάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων, καθώς επίσης και γεωργικών γενικά προϊόντων που ανεγείρονται από τις ΑΤΕ ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή ΑΕ συνεταιριστικού χαρακτήρα, επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ή του αρμοδίου οργάνου στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί οι αρμοδιότητες) κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων,

 
α) ως προς το ποσοστό καλύψεως του οικοπέδου το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το 30% της επιφανείας αυτού.

β) Από του όρου της ανεγέρσεως μιας ενιαίας οικοδομής σε οικόπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου και

γ) Από του όρου ανεγέρσεως μιας σειράς οικοδομών κατά μήκος των δημόσιων οδών και σιδηροδρομικών γραμμών (άρθρο 6 του ιδίου προεδρικού διατάγματος 23-10-1928), του επιτρεπομένου αριθμού αυτών και τις μεταξύ τους αποστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 03-12-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/1963).

 

7. Προκειμένης της ανεγέρσεως υπό της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού εγκαταστάσεων Υποσταθμών Ηλεκτρικού ρεύματος δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος, εξαιρέσει της αποστάσεως της οικοδομικής γραμμής από του άξονος της οδού, ήτις καθορίζεται από το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 23-10-1959 περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της Υπεραστικής Συγκοινωνίας (ΦΕΚ 252/Α/1959).

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί η παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) και κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δι' αποθήκες σιδηροδρομικού τύπου ανεγειρομένων δε εντός απαλλοτριωμένης δια Σιδηροδρομικό Σταθμό περιοχής του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τραπέζης (ΑΤΕ) ή της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχειρίσεως εγχωρίων προϊόντων (ΚΥΔΕΠ) ή Γεωργικών Συνεταιρισμών ή Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τιθεμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) και κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, προκειμένου περί κτιρίων, εξ υπαρχής ανεγειρομένων και αμιγώς χρησιμοποιουμένων δια Ορφανοτροφεία, κανονικής δυνάμεως τουλάχιστον 70 κλινών.

 

Προκειμένης ανεγέρσεως κτισμάτων υπογείων ενισχυτικών σταθμών ομοαξονικών καλωδίων υπό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, αφορώσα:

 

α) εις την επιφάνεια των γηπέδων μη δυναμένης πάντως να είναι μικροτέρα των 200 m2,

β) εις το ποσοστόν καλύψεως μη δυνάμενο να υπερβεί τα 70% της επιφανείας αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 20-08-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 135/Δ/1964) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 23-03-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1965), με το άρθρο μόνο του από 04-06-1966 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 96/Δ/1966), με το άρθρο μόνο του από 17-10-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 148/Δ/1967).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.