Βασιλικό διάταγμα 17/7/48 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί των θεμάτων των προβλεπομένων υπό των άρθρων 16 και 20 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων ως και του άρθρου 2 του υπ' αριθμού 690/48 νομοθετικού διατάγματος περί συμπληρώσεως των περί των σχεδίων διατάξεων απαιτείται, η παρά των Πολεοδομικών Γραφείων ή των αρμοδίων Γραφείων των Νομομηχανικών και Μηχανικών έκδοσις πιστοποιητικού μετά τυχόν αναγκαίου σκαριφήματος.

 

2. Δια την ως άνω έκδοση των πιστοποιητικών απαιτείται η υποβολή αιτήσεως παρά του ενδιαφερομένου μεθ' ης πλην των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών, δέον να υποβάλλεται και απόδειξις καταθέσεως ποσού τριπλασίου της αξίας του χαρτοσήμου εφ' ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν, υπέρ των Ειδικών Ταμείων Εφαρμογής Σχεδίων Πόλεων, όπου υφίστανται τοιαύτα, άλλως υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Σχεδίου Πρωτευούσης προς αντιμετώπισιν συναφών δαπανών. Οι άνω εισφορές δύνανται να επιστραφούν εις τυχόν ιδρυθησόμενα τοιαύτα, δι' αποφάσεως του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

3. Τα δια τον ανωτέρω σκοπόν εκδιδόμενα πιστοποιητικά θ' αναφέρονται εις τα εν τη θέσει ένθα το υπό μεταβίβαση ακίνητο ισχύοντα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και εις τους όρους και περιορισμούς, προσθέτως δε απαραιτήτως πρέπει ν' αναφέρονται οι τυχόν ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί ως και οι επιβληθείσες υποχρεώσεις εις τρίτους (οικιστές και ιδιοκτήτες κ.λ.π.)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.