Βασιλικό διάταγμα 21/12/64

ΒΔ 21-12-1964: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 21-12-1964: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 199/Δ/1964), 31-12-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 9, ως και την υπ' αριθμόν Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 42/1964 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 778/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, ως αυτή αντικαταστάθηκε με το από 28-09-1962 βασιλικό διάταγμα και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εξ υπαρχής ανεγειρόμενων και εκ κατασκευής προοριζόμενων και πραγματικά χρησιμοποιούμενων δια ξενοδοχεία μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο, ως προς το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου και την σε αυτό θέση του ακάλυπτου χώρου,υπό την προϋπόθεση ότι το βάσει των κειμένων διατάξεων δυνάμενο στο αυτό οικόπεδο ν' ανεγερθεί ξενοδοχείο είναι δυνάμεως τουλάχιστον 30 κλινών.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 21-12-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 2 του από 18-03-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 39/Δ/1967).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.