Βασιλικό διάταγμα 28/9/62

ΒΔ 28-09-1962: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 28-09-1962: Περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 123/Δ/1962), 08-10-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και την υπ' αριθμόν Α/77960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 32/1962 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 523/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως τούτο αντικαταστάθηκε για του άρθρου 5 παράγραφος 1 του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 167/Α/1955) περί τροποποιήσεως κ.λ.π του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και συμπληρώθηκε δια του από 06-10-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 125/Δ/1961) και του από 06-03-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 31/Δ/1962) περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{18. Προκειμένου περί των εν συνεχεία ειδικών και περιοριστικών αναφερόμενων κτιρίων, ήτοι:

 

α) Ναών

β) Νοσοκομείων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 100 κλινών

γ) Εκπαιδευτηρίων κανονικής δυνάμεως μείζονος των 300 μαθητών

δ) Βιομηχανικών εγκαταστάσεων μη απλών κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 24-01-1953 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως κ.λ.π. μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 346/Α/1953)

ε) Καπναποθηκών συγκέντρωσης και επεξεργασίας καπνού χωρητικότητας μείζονος των 500 τόνων και

στ) Εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας του Δημοσίου ή Δημόσιων Οργανισμών ή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και

ζ) Μουσείων,

 

δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικά τιθέμενων τοιούτων, εφόσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινόμενη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμόδιας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση υπό των ισχυουσών περί μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων και μεγίστου επιτρεπομένου ύψους διατάξεων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων δια ξενοδοχεία και ουχί δια Ξενώνες μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οιασδήποτε φύσεως ή χώρων συναθροίσεως του κοινού και εφ' όσον:

 

α) Τα κτίρια ευρίσκονται εκτός των περιοχών, εφ' ων ισχύει το από 30-08-1955 βασιλικό διάταγμα περί όρων δομήσεως εν Αθήναις, (ΦΕΚ 249/Α/1955),

 

β) είναι δυνάμεως τουλάχιστον 50 κλινών, βάσει των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων της περιοχής, εφ' ης κείνται και

 

γ) να υπάρχει ή αφίεται περί το κτίριο επαρκής ακάλυπτος χώρος

 

Οι κατά τα προηγούμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου παρεκκλίσεις είναι επιτρεπτές μόνο εφόσον τα κτίρια εκ κατασκευής προορίζονται και πραγματικά χρησιμοποιούνται για κάποια των ως άνω χρήσεων.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλιση από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικών τιθέμενων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρόμενων στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας και εκ κατασκευής προοριζόμενων για την εγκατάσταση της Πρεσβείας Ξένου Κράτους. Η παρέκκλιση αυτή χορηγείται εφ' άπαξ μόνο δι' έκαστο ξένο κράτος και μόνο για το κτίριο της κύριας Υπηρεσίας της Πρεσβείας αυτού.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των ισχυουσών διατάξεων περί ελευθέρου ύψους ορόφου (εξαιρέσει του ισογείου) και περί του μεγίστου αριθμού ορόφων κατά την πρόσοψη και εν συνόλω εντός πάντοτε του ισχύοντος μεγίστου επιτρεπομένου ύψους προσόψεως και συνολικού τοιούτου δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια την εγκατάσταση ανωγείου πολυωρόφου σταθμού αυτοκινήτων μετά ή άνευ καταστημάτων στο ισόγειο οιασδήποτε φύσεως.

 

Το ελεύθερο ύψος ορόφου στα κτίρια ταύτα δια τους άνωθεν του ισογείου ορόφους (ή τμήματα των ορόφων αυτών), επιτρέπεται να κατέλθει μέχρι των 2.10 m, εφόσον χρησιμοποιούνται ως χώροι απλής στάθμευσης αυτοκινήτων μεταφερόμενων μέχρις αυτών δια κεκλιμένων επιπέδων ή αναβατήρων.

 

Πάν έτερον διαμέρισμα των εν λόγω κτιρίων χρησιμοποιούμενο δι' οιανδήποτε κυρία χρήσιν εκτός της κατά τα ανωτέρω απλής σταθμεύσεως των αυτοκινήτων, οφείλει να έχει το κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις οριζόμενο ως ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου.

 

Δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια καταστήματα Τραπεζών, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο.

 

α) Προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς για ξενοδοχεία δυνάμεως τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών ανεγειρομένων επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός της ζώνης αυτού, δύναται να επιτραπεί η παρέκκλισις μόνο ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το οποίον όμως δεν δύναται να υπερβεί τα 15% της επιφανείας αυτού και ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως μίας και μόνον ενιαίας οικοδομής, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

β) Ομοίως δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις, προκειμένου περί ανεγέρσεως των εν τη προηγουμένη παραγράφω κτιρίων, και υπό τις εν αυτή προϋποθέσεις, επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εχόντων πρόσωπον επί Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών οδών, μόνον ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου, το οποίον δεν δύναται να υπερβεί τα 33% της επιφανείας αυτού και ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως ανά μίας σειράς οικοδομών.

 

Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή από των ισχυουσών ειδικών διατάξεων δια την περιοχήν εις ην πρόκειται ν' αναγερθεί το κτίριον, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί Δικαστικών και Σωφρονιστικών κτιρίων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο.

 

Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχων προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων (μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού)), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια σταθμούς Λεωφορείων αυτοκινήτων, κατασκευαζόμενων υπό Συνεταιρισμών Λεωφορείων Αυτοκινήτων ή και Οργανισμών Αστικών ή Υπεραστικών Συγκοινωνιών, επί εκτάσεων κειμένων εντός ή εκτός σχεδίου, μόνον ως προς το μέγιστον επιτρεπόμενο ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου ή γηπέδου, όπερ δεν δύναται να υπερβεί τα 80% της επιφανείας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, τα, στο πέραν της βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρεπόμενο καλύψεως τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου, ανεγειρόμενα τμήματα των κτιρίων, θα είναι μονώροφα και θα ανεγείρονται δια λυομένης κατασκευής.

 

Προκειμένου περί ανεγέρσεως Ξενοδοχείων, μετά η άνευ καταστημάτων, δυνάμεως μείζονος των 30 κλινών, ανεγειρομένων επί των κεντρικών τομέων των πόλεων, πλην των Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται η αύξηση του ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων αυτών, μόνον δια το ισόγειο και υπόγειο, και υπό την προϋπόθεση ότι η υπό των καταστημάτων, των μη αποτελούντων λειτουργικά εξαρτήματα των Ξενοδοχείων, καταλαμβανόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 30% της όλης επιφάνειας του οικοπέδου.

 

Η ως άνω αύξησις του ποσοστού καλύψεως είναι επιτρεπτή μόνο στον τομέα της πόλεως τον έχοντα το μεγαλύτερο ύψος προκειμένου περί πόλεων δι' ας έχουν καθορισθεί τομείς υψών δι' ειδικών διαταγμάτων, για τις πόλεις, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί τομείς υψών, ο κεντρικός τομέας καθορισθήσεται δια βασιλικού διατάγματος εκδοθησόμενου μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η ως άνω παρέκκλισις χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

α) Προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, δυνάμεως τουλάχιστον 20 κλινών, ανεγειρομένων επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός της ζώνης αυτού, δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις, ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου, το οποίον όμως δεν δύναται να υπερβεί τα 20 εκατοστά της επιφανείας αυτού, ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως μίας και μόνον ενιαίας οικοδομής και ως προς την απόσταση των κτιρίων από των ορίων του γηπέδου, ήτις όμως δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7 m, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

β) Ομοίως δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις, προκειμένου περί ανεγέρσεως των στη προηγούμενη παράγραφο κτιρίων και υπό τις εν αυτή προϋποθέσεις, επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εχόντων πρόσωπο επί Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών οδών, μόνον ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το οποίον δεν δύναται να υπερβεί το 33% της επιφανείας αυτού και ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως ανά μίας σειράς οικοδομών.

 

Προκειμένου περί κτιρίων αρμοδιότητος Κοινωνικής Πρόνοιας (Νηπιοτροφείων, Παιδικών Σταθμών, Βρεφικών Σταθμών, Πρεβεντορίων, Κτιρίων Παιδικών Κατασκηνώσεων, Οικοτροφείων, Ορφανοτροφείων, Ασύλων Ανιάτων Γηροκομείων, Γεροντικών Στεγών, Κτιρίων Αναπήρων, Κτιρίων Κωφαλάλων, Οίκων Τυφλών κ.λ.π.) που προβλέπουν την περίθαλψη 50 τουλάχιστον τροφίμων, δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχως προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση της Κρατικής Υπηρεσίας της αρμοδίας επί του ελέγχου και εγκρίσεως των μελετών των ως άνω κτιρίων ή εγκαταστάσεων.}

 

Εις τον αυτόν των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 28-09-1962.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν βασιλικό διάταγμα τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του από 21-01-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 20/Δ/1963), με το άρθρο 1 του από 11-01-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 6/Δ/1967), με το άρθρο μόνο του από 15-02-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 24/Δ/1963), με το άρθρο μόνο του από 15-05-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 77/Δ/1963), με το άρθρο μόνο του βασιλικού διατάγματος 634/1963 (ΦΕΚ 187/Α/1963), με το άρθρο μόνο του από 24-04-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 63/Δ/1964), με το άρθρο μόνο του από 30-06-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 102/Δ/1964), με το άρθρο μόνο του από 31-12-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 10/Δ/1965), με το άρθρο μόνο του από 24-08-1967 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1967).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.