Βασιλικό διάταγμα 23/11/62

ΒΔ 23-11-1962: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 23-11-1962: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 160/Δ/1962), 07-12-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, την υπ' αριθμόν Α/77960/1961 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 419/Β/1961) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 644/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Οι αδιέξοδοι οδοί μετά των εις το πέρας αυτών σχηματιζόμενων ευρύτερων κοινοχρήστων χώρων, δεν θεωρούνται ως οδοί μεταβλητού πλάτους.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ως άνω από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους προστίθεται παράγραφος 4:

 

{4. Η επιφάνεια του εδάφους εντός υποχρεωτικής πρασιάς οικοπέδου επιβάλλεται όπως διαμορφώνεται εις στάθμη ουχί χαμηλότερη της οριστικής τοιαύτης του έμπροσθεν αυτού πεζοδρομίου.

 

Κάτωθεν της στάθμης ταύτης επιτρέπεται όπως μορφώνεται ένα μόνο κεκλιμένο επίπεδο πλάτους ουχί μείζονος των 3,00 m χρησιμεύον δια την πρόσβαση υπογείου garage.}

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα, τη 23-07-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.