Βασιλικό διάταγμα 23/12/72 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια τα οικόπεδα των τομέων Ι, ΙΙΙ και ΙV, δι' α δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος ορίζεται ως οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων επ' αυτών οικοδομών καθορίζεται βάσει των διατάξεων του από 24-05-1969 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεων και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1969).

 

2. Δια τα οικόπεδα του τομέως Ι που έχουν υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιον ρυμοτομίας δυνάμει του από [ΠΔ] 06-09-1929 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 348/Α/1929), δι' α, δυνάμει του άρθρου 5 του παρόντος δεν εφαρμόζεται ως οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές, ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 4 και το ανώτατο ύψος αυτών σε 14 m, άνευ υπερβάσεως του καθοριζομένου στο άρθρο 4 του παρόντος δια τον τομέα Ι συντελεστού δομήσεως.

 

3. Δια τα οικόπεδα του τομέως ΙΙ, ανεξαρτήτως οικοδομικού συστήματος, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ορίζεται σε 5 και το ανώτατο ύψος αυτών σε 17 m τηρουμένου του συντελεστού δομήσεως.

 

4. Εκ του κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού ορόφων, επιτρέπεται όπως εξικνείται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής αναλόγως του πλάτους της οδού ο κάτωθι αριθμός ορόφων:

 

Δύο (2) όροφοι δια πλάτος οδού μικρότερου των 7,50 m, μη συμπεριλαμβανομένων.
Τρεις (3) όροφοι δια πλάτος οδού 7,50 m και μέχρι 10 m μη συμπεριλαμβανομένων.
Τέσσερις (4) όροφοι δια πλάτος οδού 10 m και μέχρι 12,50 m μη συμπεριλαμβανομένων.
Πέντε (5) όροφοι δια πλάτος οδού 12,50 m και άνω.

 

Εφ' όσον το πλάτος της οδού δεν επιτρέπει την ανέγερση απάντων των ορόφων σε πρόσοψη οι λοιποί όροφοι κατασκευάζονται εν εσοχή και εις απόσταση 2,50 m από του κατακορύφου επιπέδου της όψεως του εκάστοτε υποκειμένου ορόφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.