Βασιλικό διάταγμα 23/3/65b

ΒΔ 23-03-1965: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 23-03-1965: Περί συμπληρώσεως του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης κ.λ.π., (ΦΕΚ 63/Δ/1965), 13-04-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923), ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14 και 17 αυτού, ως και την υπ' αριθμόν Α/20669/1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημόσιων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 44/1964 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ' αριθμόν 86/1965 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου 8 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών, (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιον:

 

{Δύναται, εν έκαστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί η παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος ή των αντίστοιχος προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) και κατόπιν προτάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών, προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρόμενων και εκ κατασκευής προοριζομένων δι' αποθήκες σιδηροδρομικού τόπου, ανεγειρόμενων δε, εντός της απαλλοτριωμένης δια Σιδηροδρομικό Σταθμό περιοχής, υπό του Υπουργείου Γεωργός η της Αγροτικής Τραπέζης ή της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Εγχωρίων Προϊόντων (ΚΥΔΕΠ).}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 23-03-1965.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.