Βασιλικό διάταγμα 24/4/64

ΒΔ 24-04-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 24-04-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 63/Δ/1964), 13-05-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και υπ' αριθμόν Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964), και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 37/1963 και 8/1964 πράξεις του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 211/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Δ/1962), ως αυτό αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή των αντιστοίχων προς αυτές ειδικώς τεθειμένων τοιούτων, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων (μετά πρόταση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού)), προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρομένων και εκ κατασκευής προοριζομένων δια σταθμούς Λεωφορείων αυτοκινήτων, κατασκευαζόμενων υπό Συνεταιρισμών Λεωφορείων Αυτοκινήτων ή και Οργανισμών Αστικών ή Υπεραστικών Συγκοινωνιών, επί εκτάσεων κειμένων εντός ή εκτός σχεδίου, μόνον ως προς το μέγιστον επιτρεπόμενο ποσοστόν καλύψεως του οικοπέδου ή γηπέδου, όπερ δεν δύναται να υπερβεί τα 80% της επιφανείας αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, τα, στο πέραν της βάσει των ισχυουσών διατάξεων επιτρεπόμενο καλύψεως τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου, ανεγειρόμενα τμήματα των κτιρίων, θα είναι μονώροφα και θα ανεγείρονται δια λυομένης κατασκευής.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 15-05-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.