Βασιλικό διάταγμα 25/8/58

ΒΔ 25-08-1958: Περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 25-08-1958: Περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, (ΦΕΚ 137/Α/1958), 04-09-1958.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και την υπ' αριθμόν Α28417/28-05-1958 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 410/1958 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) και μετά τις λέξεις Τα Συγκοινωνιακά προστίθενται οι λέξεις τα βιομηχανικά, οι χώροι συναθροίσεως του κοινού κ.λ.π.

 

2. Στην παράγραφο 18 του άρθρου 79 του ιδίου διατάγματος, διαγράφονται οι λέξεις ή χώρων συνάθροισης του κοινού.

 

3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 29 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος, τροποποιούνται ως κάτωθι:

 

{3. Στο κεντρικό τμήμα των πόλεων ή κωμών, εν γένει και επί οδών πλάτους 8 m ή και πλέον, επιτρέπεται η κατασκευή κατά την πρόσοψη 1 ορόφου επιπλέον των κατά μέγιστο όριο επιτρεπόμενων ορόφων, εφόσον εξ ειδικής διάταξης δεν απαγορεύεται ο ούτω προκύπτων συνολικός αριθμός ορόφων.

 

4. Οταν ο μέγιστος αριθμός επιτρεπομένων ορόφων, είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου μέγιστου αριθμού ορόφων κατά τη πρόσοψη, τότε, οι επί πλέον όροφοι κατασκευάζονται εν εσοχή από της προσόψεως (οικοδομικής γραμμής) και έκαστος εις βάθος σταθερό 2,50 m από του υποκειμένου.}

 

4. Το υπ' αριθμόν 54 σχήμα του άρθρου 29 του αυτού ως άνω βασιλικού διατάγματος, μετά του υπ' αυτό επεξηγηματικού του υπομνήματος καταργείται.

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Κέρκυρα, τη 25-08-1958.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.