Βασιλικό διάταγμα 26/7/59b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 50 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους ως τούτο συμπληρώθηκε με το από [ΒΔ] 15-05-1959 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 109/Δ/1959), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κατά την οικοδόμηση εν επαφή προς οικοδομή ομόρου ιδιοκτησίας απαγορεύεται η χρήσις του προς το κοινό όριο των ιδιοκτησιών τοίχου της υφισταμένης οικοδομής ως στοιχείου φέροντος ή στοιχείου πληρώσεως (άρθρο 10) της ανεγειρόμενης τοιαύτης επιβαλλομένης της κατασκευής ιδίου δι' αυτήν τοίχου που πληροί εφ' εαυτού απαιτήσεις του άρθρου 48 του παρόντος. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει:

 

α) Εάν ο υπάρχων τοίχος κατά την έννοια του πάχους αυτού εκτείνεται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως στοιχείο πληρώσεως της νέας οικοδομής και

 

β) εάν πρόκειται περί κατασκευής κοινού φέροντος σκελετού ομόρων οικοδομών κατόπιν συμφωνίας των ιδιοκτησιών συναφθείσης δια συμβολαιογραφικής πράξεως μεταγραμμένης εις τα βιβλία μεταγραφών.

 

Κατά την οικοδόμηση επί υφισταμένης οικοδομής εχούσης κοινό τοίχο μετά ομόρου τοιαύτης, απαγορεύεται η χρήσις του κοινού τοίχου όπως φέρει δι' υπερυψώσεως ή στηρίξεως επ' αυτού στοιχεία φέροντα ή στοιχεία πληρώσεως της υπερυψωμένης οικοδομής. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει εάν ο κοινός τοίχος καθ' όλο το πάχος αυτού, είναι κατασκευασμένος εντεύθεν του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών προς την πλευρά της υπερυψωμένης οικοδομής.

 

2. Εις περιοχές στις οποίες η σεισμικότητα είναι βαθμού II ή III και εφ' όσον ο συντελεστής σεισμικότητας λαμβάνεται ίδιος ή μεγαλύτερος του 0,08, επιτρέπεται η κατεδάφιση τυχόν υπάρχοντος τοίχου που εκτείνεται κατά το πάχος του εκατέρωθεν του κοινού ορίου ιδιοκτησιών, έστω και εάν ο τοίχος αυτός αποτελεί στοιχείον της ομόρου οικοδομής (κυρίας ή εσωτερικής ή βοηθητικού παραρτήματος), ή και εάν έχει ούτος κατασκευασθεί κατά τις άλλοτε ισχύουσες περί μεσοτοίχων διατάξεις, προς τον σκοπό της προωθήσεως μέχρι του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών ή μέχρι της επιτρεπομένης εκ των ως άνω περί αντισεισμικών κατασκευών διατάξεων αποστάσεως από του ορίου αυτού σκελετού αυτοτελούς αντισεισμικής οικοδομής συμφώνως προς τις σχετικές διατάξεις. Η ως άνω κατεδάφιση και προώθηση του σκελετού συγχωρείται μόνο εφ' όσον και καθ' ο μέρος επιτρέπεται εκ των πολεοδομικών διατάξεων η προώθηση της προς ανέγερση οικοδομής μέχρι του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών.

 

Η δια τον ως άνω λόγον κατεδάφισις τοίχου οικοδομής (κυρίας ή εσωτερικής ουχί δε βοηθητικού παραρτήματος) απαγορεύεται από της 1ης Νοεμβρίου εκάστου έτους μέχρι της 31ης Μαρτίου του επομένου έτους άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως των ενοίκων (ιδιοκτητών ή μη) του ή των διαμερισμάτων της οικοδομής στα οποία αντιστοιχεί ο προς κατεδάφιση τοίχος. Αυτός που επίσπευσε την κατά τα ανωτέρω κατεδάφιση του τοίχου οικοδομής (κυρίας ή εσωτερικής ή και βοηθητικού παραρτήματος) υποχρεούται να κατασκευάσει τον αναγκαίο δια την γειτονική οικοδομή τοίχων κατά οιονδήποτε δόκιμο τρόπο δομήσεως, αλλά πάντοτε ικανό να φέρει μετ' ασφαλείας τα φορτία της οικοδομής ταύτης και με πάχος μη παρακωλύων την λειτουργία αυτής και που εξασφαλίζει την αναγκαία μόνωση.

 

Ο επισπεύδων την κατά τα ανωτέρω κατεδάφιση τοίχου προ της κατεδαφίσεως αυτού οφείλει να προβαίνει εις πλήρη και ακριβή μελέτη του τρόπου κατασκευής του νέου τοίχου και εν γένει της αποκαταστάσεως της οικοδομής και να υποβάλει ταύτη προς έλεγχο και έγκριση στην επί της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας Υπηρεσία. Ωσαύτως ο αυτός ως άνω επισπεύδων οφείλει:

 

α) Να λάβει όλα τα εξασφαλιστικά μέτρα ίνα μη εκ της κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως του τοίχου υποστούν οιανδήποτε ζημίαν τα μέρη της υπαρχούσης οικοδομής.

 

β) Να λάβει άπαντα τα αναγκαία προσωρινά προστατευτικά μέτρα υποστηρίξεων και επενδύσεων δια ξυλείας ή άλλης φύσεως προσωρινών ελαφρών τοίχων προς εξασφάλιση της οικοδομής από οιουδήποτε κινδύνου και προφύλαξη των εντός αυτής κατοικούντων από των ατμοσφαιρικών επιρροών (βροχής, ανέμου κ.λ.π.).

 

γ) Να αποπερατώσει την ανοικοδόμηση του νέου τοίχου το ταχύτερο και άνευ οιασδήποτε διακοπής και να αποκαταστήσει πλήρως την προτέρα κατάσταση της οικοδομής εντός της τασσομένης εκάστοτε ευλόγου προθεσμίας υπό της επί της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας Αρχής.

 

Ο ιδιοκτήτης και οι ένοικοι της οικοδομής υποχρεούνται όπως δεχθούν την κατά τα ανωτέρω κατεδάφιση του τοίχου και την κατασκευή του νέου τοιούτου. Εάν αυτός που επίσπευσε την κατεδάφιση του τοίχου παραλείψει εν όλω ή εν μέρει να λάβει τα ως άνω υπό στοιχεία α' και β' μέτρα ο κύριος της οικοδομής, ή και οι ένοικοι της ιδιαιτέρως, δικαιούνται να προβούν εις εφαρμογήν των ως άνω υπό στοιχεία α' και β' μέτρων εξασφαλίσεως και προστασίας της οικοδομής, εάν δε τυχόν παρέλθει η κατά τα ανωτέρω υπό στοιχείον γ' προθεσμία άνευ κατασκευής του νέου τοίχου και πλήρους αποκαταστάσεως της οικοδομής, ο κύριος αυτής ή και οι ένοικοι της ιδιαιτέρως, δικαιούνται να προβούν εις άμεση ανακατασκευή του νέου τοίχου εντός των ορίων του οικοπέδου αυτών και εις αποκατάστασιν της οικοδομής των. Ο κύριος της οικοδομής ή και οι ένοικοι αυτής, εν περιπτώσει παραλείψεως ή ολιγωρίας ως άνω του επισπεύσαντος την κατεδάφιση του τοίχου, πλην της λήψεως των ως άνω μέτρων προς εξασφάλιση ή προστασία της οικοδομής ή προς κατασκευήν του νέου τοίχου και αποκατάστασιν της οικοδομής, δικαιούνται και αποζημιώσεως παρά του επισπεύσαντος την κατεδάφιση του τοίχου δια τε τις ως άνω δαπάνες και δια τις τυχόν ζημίες ας υπέστησαν κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου.

 

Αμφισβήτησις τυχόν της θέσεως του κοινού ορίου των ιδιοκτησιών εν σχέσει προς τον δια κατεδάφιση τοίχο και εντεύθεν αμφισβήτησις του δικαιώματος κατεδαφίσεως του τοίχου, δεν εμποδίζει την συμφώνως προς τ' ανωτέρω χορήγηση της οικοδομικής αδείας προς κατεδάφιση του τοίχου, κατασκευήν νέου και αποκατάστασιν της οικοδομής της λύσεως της διαφοράς, αποκειμένης εις τον δικαστή.

 

3. Επί τοίχων ανεγειρομένων εν επαφή με το κοινόν όριον ιδιοκτησιών ή παρά τούτο (περίπτωσις πχ αντισεισμικών κατασκευών), ή επί τοίχων ανεγερθέντων ως μεσοτοίχων κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις, απαγορεύεται η διάνοιξις οιωνδήποτε ανοιγμάτων, εξαιρέσει των υπό του παρόντος κανονισμού ρητώς επιτρεπομένων. Ανοίγματα αντικείμενα προς την απαγόρευση ταύτη δεν κλείονται δια πράξεως της διοικήσεως, αλλά κατόπιν δικαστικής αποφάσεως εκτελούμενης κατά τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.