Βασιλικό διάταγμα 27/11/70 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Ζώνη Α'.

 

1. Η στο άρθρο 1 ζώνη Α' προορίζεται δια κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνουσες ξενοδοχεία εις κτίρια ενιαία ή καταμερισμένα, εστιατόρια ή κέντρα αναψυχής. Επίσης προορίζεται δια λουτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις θαλασσίου αθλητισμού, ανεγειρόμενες και υποκείμενες εις εκμετάλλευση μόνον υπό του Δημοσίου ή του Δήμου ή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή νομίμως αναγνωρισμένων ναυτικών σωματείων, ως και εγκαταστάσεις κατασκηνώσεις οργανωμένου συγκροτήματος (CAMPING), περιλαμβάνουσες τα αναγκαία έργα εξυπηρετήσεως, υγιεινής και ασφαλείας κατά του πυρός.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως της ως άνω ζώνης Α καθορίζονται ως ακολούθως:

 

α) Το ελάχιστον εμβαδόν των οικοπέδων ορίζεται εις 4000 m2.

 

β) Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ορίζεται σε 15% της επιφανείας αυτών.

 

Ανοικτοί εξώστες, μαρκίζες, στέγαστρα εισόδων και λοιπές προεξοχές προσμετρώνται εις το ποσοστόν καλύψεως εφ' όσον ευρίσκονται εις ύψος πλέον του 1,50 m από της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του υπ' αυτές εδάφους και δια το τμήμα της προεξοχής το πέραν των 2 m.

 

γ) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,30.

 

δ) Το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρούμενο από του παρ' αυτήν εδάφους και επί εκάστης όψεως αυτής ορίζεται σε 7,50 m. Εάν το έδαφος είναι κεκλιμένο κατά μήκος της θεωρουμένης όψεως επιβάλλεται κλιμάκωσις αυτής εις τμήματα ούτως ώστε του παρ' αυτήν εδάφους και επί εκάστης όψεως αυτής ορίζεται σε 7,50 m τα δε μέγιστον ύψος εις οιανδήποτε θέσιν αυτής να μην υπερβαίνει το ως άνω επιτρεπόμενο ύψος πλέον του 1,50 m.

 

Ο ως άνω περιορισμός του ύψους ισχύει και δια πάσαν υπερκειμένη κατασκευήν κείμενη τυχόν εσώτερο των όψεων της οικοδομής, πλην μόνον κεκλιμένων στεγών, καπνοδόχων, ελαφρών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, κεραιών τηλεπικοινωνίας και κουβουκλίου των απαραιτήτων κατά τους κανονισμούς διαστάσεων δια την τοποθέτηση μόνον της τροχαλίας του ανελκυστήρα που φθάνει μόνον μέχρι του δαπέδου του ανωτάτου ορόφου και ουχί μέχρι της στάθμης του δώματος.

 

Επιτρέπεται η υψομετρική διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλημματικών τοίχων, μεγίστου επιτρεπομένου ύψους 2 m.

 

Εν περιπτώσει στηρίξεως της οικοδομής επί ελευθέρως ιστάμενων στύλων ή τοιχίων (pilotis), και εφ' όσον υπό τον αυτόν δημιουργούμενο χώρο ουδείς κλειστός χώρος κατασκευάζεται πλην κλιμακοστασίων, εγκαταστάσεων, θερμάνσεως, κλιματισμού, ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας 20 m2, το μέγιστον ύψος της οικοδομής δεν δύναται να υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος πλέον του 1 m. Επί κεκλιμένου εδάφους εφαρμόζεται εν αντιστοιχία ο ως άνω καθοριζόμενος τρόπος μετρήσεως του ύψους.

 

ε) Εφ' εκάστου οικοπέδου επιτρέπεται η ανέγερσις ενός μόνον κτιρίου και βοηθητικών αυτοτελών παραρτημάτων αυτού, συνολικής επιφανείας 60 m2 κατά μέγιστον και ύψος μέχρις 2,50 m.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερσις οσωνδήποτε κτιρίων επί του αυτού οικοπέδου όταν η εγκατάστασις εν τω συνόλω της είναι ξενοδοχείον.

 

Τα κτίρια πλην των βοηθητικών παραρτημάτων, επιβάλλεται να απέχουν από των ορίων του οικοπέδου τουλάχιστον 7 m.

 

στ) Προκειμένης της ανεγέρσεως κτιρίων εντός της ως άνω ζώνης Α απαιτείται προ της χορηγήσεως της κατά Νόμον οικοδομικής αδείας, ο έλεγχος της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου υπό της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, της συσταθείσης δια του από 29-04-1947 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 89/Α/1947) από απόψεως αισθητικής του κτιρίου αρμονικής εντάξεως αυτού εις το τοπίον και της μη αποκρύψεως κατά το δυνατόν υπ' αυτού της θέας της θαλάσσης.

 

Β. Ζώνη Β'

 

Η ζώνη Β' προορίζεται δια την αυτήν χρήσιν ως η ζώνη Α' υπό τους κάτωθι όρους:

 

α) Προκειμένου περί ανεγέρσεως κατοικιών εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί οι καθοριζόμενοι δια την ζώνη Α'.

 

β) Προκειμένου περί ανεγέρσεως τουριστικών εγκαταστάσεων:

 

β)α) Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ορίζεται σε 20% της επιφανείας αυτών.

 

β)β) Το ανώτατον ύψος των οικοδομών ορίζεται σε 10 m, μη επιτρεπομένης ουδεμίας παρεκκλίσεως.

 

β)γ) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως ορίζεται σε 0,60.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως οι καθοριζόμενοι δια την ζώνη Α' τοιούτοι.

 

Ωσαύτως εν περιπτώσει στηρίξεως οικοδομής επί ελευθέρως ιστάμενων στύλων ή τοιχίων (pilotis) ή και επί κεκλιμένων εδαφών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις οι αναφερόμενες δια την ζώνη Α'.

 

Γ. Ζώνη Γ'

 

1. Η εν άρθρο 1 ζώνη Γ' προορίζεται δια την ανάπτυξη οικισμών βάσει εγκεκριμένων σχεδίων ρυμοτομίας.

 

2. Η ως άνω ζώνη Γ' προορίζεται δια κατοικίας ή και δια βοηθητικές χρήσεις εξυπηρετικές αυτής, ήτοι καταστήματα λιανικής πωλήσεως ή εξυπηρετήσεως κοινωνικών αναγκών, αναψυκτήρια, μικρές βιοτεχνίες (ξυλουργεία, σιδηρουργεία κ.λ.π.), σταθμοί λιανικής πωλήσεως υγρών καυσίμων, διοικητικά κτίρια κ.λ.π. απαγορευμένης οιασδήποτε άλλης χρήσεως ή εγκαταστάσεως.

 

Η ανέγερσις ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων εντός της ως άνω ζώνης Γ' επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και περιορισμούς δομήσεως τους καθοριζόμενους δια την ζώνη Α'.

 

3. Μέχρι της εγκρίσεως ή επεκτάσεως του στο εδάφιο 1 της παρούσης παραγράφου Γ' σχεδίων ρυμοτομίας επιτρέπεται η δόμησις εντός της ζώνης ταύτης υπό τους κάτωθι όρους και περιορισμούς δομήσεως:

 

α) Το ελάχιστον εμβαδόν των οικοπέδων ορίζεται σε 4000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από της προηγουμένης περιόδου α' δια τα οικόπεδα τα υφιστάμενα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος το ελάχιστον εμβαδόν αυτών καθορίζεται σε 500 m2.

 

γ) Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα της περιόδου α' του εδαφίου 3 της παρούσης παραγράφου σε 15%, δια δε τα οικόπεδα της περιόδου β' του αυτού εδαφίου 3 σε 30% της επιφανείας αυτών μη δυναμένης της βάσει του ποσοστού τούτου καλύψεως να υπερβεί την κάλυψη την προκύπτουσα δια τα οικόπεδα της ως άνω περιόδου α'.

 

Ανοικτοί εξώστες, μαρκίζες, στέγαστρα εισόδων και λοιπές αρχιτεκτονικές προεξοχές προσμετρώνται εις το ποσοστόν καλύψεως εφ' όσον ευρίσκονται εις ύψος πλέον του 1,50 m από της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του υπ' αυτές εδάφους και δια το τμήμα της προεξοχής το πέραν των 2 m.

 

δ) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως ορίζεται δια μεν τα οικόπεδα της περιόδου α' του παρόντος εδαφίου 3 σε 0,30, δια δε τα οικόπεδα της περιόδου β' του αυτού εδαφίου 3 σε (0,60) μη δυναμένης της προκυπτούσης βάσει του τελευταίου τούτου συντελεστού εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων να υπερβεί την εκμετάλλευση την προκύπτουσα δια τα οικόπεδα της ως άνω περιόδου (α').

 

ε) Ως προς το ύψος των οικοδομών και την διαμόρφωση των οικοπέδων εφαρμόζονται τα στην περίοδο δ' του εδαφίου 2 της παραγράφου Α' του άρθρου 2 του παρόντος καθοριζόμενα δια την ζώνη Α'.

 

4. Τα κτίρια πλην των βοηθητικών παραρτημάτων αυτού δέον να απέχουν από των ορίων του οικοπέδου, δια μεν τα οικόπεδα της περιόδου α' του εδαφίου 3 της παρούσης παραγράφου Γ' 7 m, δια δε τα τοιαύτα της περιόδου β' του εδαφίου 3 της αυτής παραγράφου Γ' 2,50 m.

 

5. Εφ' εκάστου οικοπέδου επιτρέπεται η ανέγερσις ενός μόνον κτιρίου και τυχόν βοηθητικών αυτοτελών παραρτημάτων αυτού συνολικής επιφανείας δια μεν τα οικόπεδα της περιόδου α' του εδαφίου 3 της παρούσης παραγράφου Γ' 60 m2 κατά μέγιστον δια δε τα τοιαύτα της περιόδου β' του εδαφίου 3 της αυτής παραγράφου Γ', 30 m2, κατά μέγιστον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από [ΒΔ] 04-06-1971 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 134/Δ/1971).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.