Βασιλικό διάταγμα 27/8/70c

ΒΔ 27-08-1970: Περί συμπληρώσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 27-08-1970: Περί συμπληρώσεως του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής), (ΦΕΚ 213/Δ/1970), 29-09-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 11 και 85Α αυτού, και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 1269/1969, 1356/1969, 481/1970 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ’ αριθμόν 575/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 28-02-1969 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των ορών και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων, και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων αυτών της Βουλιαγμένης (Αττικής) (ΦΕΚ 59/Δ/1969), προστίθεται ή ακόλουθος παράγραφος 4 οι δε παράγραφοι 4 και 5, αριθμούνται ως παράγραφοι 5 και 6 αντιστοίχως:

 

{4. Ωσαύτως κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα των δια του παρόντος καθοριζομένων τομέων 1, 2 και 5 τα κείμενα στο κατά το άρθρο 1 του από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος περί εγκρίσεως σχεδίου εξοχικού συνοικισμού Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 108/Α/1928), εμπορικό τμήμα, άτινα δημιουργήθησαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος και διατηρήθηκαν ως άρτια κατά παρέκκλιση για του από 20-04-1951 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Βουλιαγμένης Αττικής και κυρώσεις της σχετικής συμβάσεως (ΦΕΚ 121/Α/1951) εφόσον ταύτα έχουν τις δια του από [ΠΔ] 25-06-1928 προεδρικού διατάγματος καθορισθείσες διαστάσεις ήτοι ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστο βάθος 14 m και ελάχιστον εμβαδόν 200 m2.}

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 27-08-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως.

 

Ο Αντιβασιλεύς.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.