Βασιλικό διάταγμα 301/64

ΒΔ 301/1964: Περί τροποποιήσεως του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 259/Α/1959)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 301/1964: Περί τροποποιήσεως του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας (ΦΕΚ 259/Α/1959), (ΦΕΚ 87/Α/1964), 29-05-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών,

 

2. την υπ' αριθμόν 197/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του από 23-10-1959 βασιλικού διατάγματος περί μέτρων τινών δια την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας αντικαθίσταται ως κάτωθι:

 

{4. Οσάκις εις κατοικημένη περιοχήν δεν υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιον πόλεως, τα όρια αυτής, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένης μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.}

 

2. Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 19-05-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.