Βασιλικό διάταγμα 23/10/59 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανέγερσις οικοδομών ως και οιωνδήποτε βοηθητικών αυτών παραρτημάτων παρά τις διεθνείς αρτηρίας ή τις εθνικές και επαρχιακές οδούς, εκτός του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου ή κατοικημένων περιοχών οικισμών στερουμένων τοιούτου σχεδίου, εφ' όσον υπό ειδικής διατάξεως ισχυούσης δια συγκεκριμένη οδό δεν ορίζεται άλλως, επιτρέπεται μόνον, εφ' όσον αυτές απέχουν του άξονος των οδών τούτων τις κάτωθι οριζόμενες, ως ελάχιστες, αποστάσεις:

 

α) Παρά τις διεθνείς οδικές αρτηρίες, κατά την περί αυτών δήλωση της Γενεύης ως τροποποιήθηκε, τουλάχιστον 40 m.

 

Εν περιπτώσει καθ' ην δια των αυτών κυρίων σημείων, δι' ων διέρχονται οι διεθνείς οδοί δηλώσεως της Γενεύης, κατασκευασθεί ή κατασκευάζεται νέα οδός με γεωμετρικά στοιχεία ανώτερα της προϋπαρχούσης, ορίζεται ως διεθνής οδός η μεταγενέστερη τοιαύτη.

 

β) Παρά τις εθνικές οδούς τις μη υπαγόμενες εις την κατηγορία των διεθνών αρτηριών τουλάχιστον 30 m.

 

γ) Παρά τις επαρχιακές οδούς τουλάχιστον 20 m.

 

Οι αποστάσεις αυτές μετρώνται οριζοντίως από της προς την οδό όψεως της οικοδομής. Επί όψεων οικοδομών διατεταγμένων εις περισσότερα του ενός επίπεδα η μέτρησις γίνεται από του εγγύτερου προς την οδό επιπέδου της όψεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1965) και τροποποιήθηκε με το βασιλικό διάταγμα 206/1969 (ΦΕΚ 56/Α/1969).

 

2. Τα προς τις ως άνω οδούς περιφράγματα, εφ' όσον ειδικώς δια συγκεκριμένη οδό δεν ορίζεται άλλως, τοποθετούνται συμφώνως προς τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 28 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων (ΦΕΚ 421/Α/1929).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1965).

 

3. Ο χώρος από της εξώτατης προς την οδό επιτρεπομένης θέσεως του περιφράγματος μέχρι της κατά την παράγραφο 1 ελαχίστης από την οδό αποστάσεως της οικοδομής ή των βοηθητικών αυτής παραρτημάτων τηρείται υποχρεωτικώς ακάλυπτος, εφαρμοζομένων ως προς αυτόν των περί υποχρεωτικών πρασιών διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από βασιλικού διατάγματος 30/1965 (ΦΕΚ 9/Α/1965).

 

4. Οσάκις εις κατοικημένη περιοχήν δεν υφίσταται εγκεκριμένο σχέδιον πόλεως, τα όρια αυτής, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος, καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένης μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με 301/1964 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 87/Α/1964).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν καταργήθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 347/1993 (ΦΕΚ 146/Α/1993).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.