Βασιλικό διάταγμα 30/6/64

ΒΔ 30-06-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 30-06-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 102/Δ/1964), 14-06-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, την υπ' αριθμόν Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 15/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Γενικού Συμβουλίου), ως και την υπ' αριθμόν 380/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Δ/1962), ως αυτό αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

 

{Προκειμένου περί ανεγέρσεως Ξενοδοχείων, μετά η άνευ καταστημάτων, δυνάμεως μείζονος των 30 κλινών, ανεγειρομένων επί των κεντρικών τομέων των πόλεων, πλην των Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται η αύξηση του ποσοστού καλύψεως των οικοπέδων αυτών, μόνον δια το ισόγειο και υπόγειο, και υπό την προϋπόθεση ότι η υπό των καταστημάτων, των μη αποτελούντων λειτουργικά εξαρτήματα των Ξενοδοχείων, καταλαμβανόμενη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 30% της όλης επιφάνειας του οικοπέδου.

 

Η ως άνω αύξησις του ποσοστού καλύψεως είναι επιτρεπτή μόνο στον τομέα της πόλεως τον έχοντα το μεγαλύτερο ύψος προκειμένου περί πόλεων δι' ας έχουν καθορισθεί τομείς υψών δι' ειδικών διαταγμάτων, για τις πόλεις, στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί τομείς υψών, ο κεντρικός τομέας καθορισθήσεται δια βασιλικού διατάγματος εκδοθησόμενου μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

Η ως άνω παρέκκλισις χορηγείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 30-06-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.