Βασιλικό διάταγμα 30/8/55 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροφοι κατά την πρόσοψη - Όροφοι σε εσοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκ του κατά το άρθρο 1 μεγίστου επιτρεπομένου υπέρ το έδαφος αριθμού ορόφων, επιτρέπεται όπως εξικνείται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής, αναλόγως του πλάτους της οδού και του τομέως, μόνον ο κατά τον ακόλουθο πίνακα 2 αριθμός ορόφων. Οι υπόλοιποι όροφοι, μέχρι του μεγίστου επιτρεπομένου, δι' έκαστον τομέα αριθμού ορόφων, κατασκευάζονται εν εσοχή από του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής, κατά τα οριζόμενα εις την ακόλουθη παράγραφο 2.

 

Εν πάση περιπτώσει επιτρέπεται, ασχέτως του πλάτους της οδού, να εξικνούνται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής:

 

Στον τομέα Δ, 4 όροφοι
Στον τομέα Κ, 4 όροφοι
Στον τομέα Α, 4 όροφοι
Στον τομέα Ε, 3 όροφοι
Στον τομέα Γ, 3 όροφοι
Στον τομέα Ζ, 2 όροφοι
Στον τομέα Ι, 2 όροφοι
Στον τομέα Β, 2 όροφοι
Στον τομέα Λ, 2 όροφοι
Στον τομέα Η, 2 όροφοι
Στον τομέα Θ, 2 όροφοι

 

Στους τομείς Δ, Κ, A, Ε, Β και Ζ ο ανώτατος επιτρεπόμενος όροφος κατασκευάζεται πάντοτε εν εσοχή κατά τα οριζόμενα εις την ακόλουθη παράγραφο 2, ασχέτως του πλάτους της οδού.

 

Πίνακας 2

Αριθμός οροφών μέχρι της οικοδομικής γραμμής αναλόγως πλάτους οδού

Ελάχιστα πλάτη οδών σε m, κατά τομέα, επιτρέποντα την κατασκευήν του κατά την πρώτην στήλη αριθμού ορόφων μέχρι της οικοδομικής γραμμής

Τομέας Δ

Τομέας Α

Τομέας Κ

Τομέας Ε

Τομέας Β

Τομέας Η

Τομέας Ζ

Τομέας Ι

Τομέας Λ

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

6.00

6.00

7.00

7.00

7.00

4

-

-

-

8.50

8.50

10.20

10.00

10.00

10.00

5

7.30

7.30

9.30

10.70

-

12.50

12.50

12.50

-

6

9.00

9.00

11.30

13.50

-

-

-

-

-

7

10.60

-

13.30

-

-

-

-

-

-

8

12.30

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2. Όταν προβλέπεται ή κατασκευή ορόφων εν εσοχή, αυτοί κατασκευάζονται πάντοτε ο μεν πρώτος εις βάθος 2.5 m από του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής, οι δε τυχόν υπόλοιποι εις βάθος 2.5 m έκαστος από της προσόψεως του αμέσως υπ' αυτόν κειμένου εν εσοχή ορόφου. Επί οικοπέδων εχόντων περισσότερους της μιας προσόψεως ταύτα ισχύουν ως προς εκάστην πρόσοψη. Όταν προβλέπεται η κατασκευή ορόφων εν εσοχή εις τις κατά το άρθρο 2 οικοδομές, αυτοί κατασκευάζονται ως ανωτέρω, πλην αν άλλως ειδικώς ορίζεται εις τα διαγράμματα περί ων το άρθρο 2.

 

3. Εις τους τομείς Δ, A, Κ, Ε, Β, Η, Ζ, I και Λ, το κατά την πρόσοψη των οικοδομών ύψος, αναλόγως του μεγίστου αριθμού ορόφων του επιτρεπόμενου κατά την προηγουμένη παράγραφο όπως εξικνείται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

 

Διά 2 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 8 m
Διά 8 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 11 m
Διά 4 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 14.5 m.
Διά 5 ορόφους μέχρι της, προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 17.5 m.
Διά 6 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 21 m
Διά 7 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 24 m.
Διά 8 ορόφους μέχρι της προσόψεως, μέγιστον ύψος προσόψεως 27.5 m.

 

Εις οδούς ή πλατείες περί ων ή παράγραφος 2 του άρθρου 1, τα ως άνω ύψη αυξάνονται κατά 1 m.

 

4. Όπου λόγω υψομετρικών ανωμαλιών του εδάφους εμφανίζεται τυχόν κατά τις χαμηλότερες θέσεις του οικοπέδου εις την πρόσοψη της οικοδομής ή εις το σύνολον αυτής αριθμός ορόφων, μείζων των κατά το παρόν Διάταγμα οριζόμενων, η υπέρβασις αυτή δεν αντίκειται προς τις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.