Βασιλικό διάταγμα 30/8/55 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Μέγιστα ύψη σε ειδικές θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικώς επί των οδών και πλατειών της πόλεως Αθηνών περί ων το άρθρον τούτο, τα ύψη των οικοδομών ορίζονται ακολούθως. μη ισχυόντων ως προς αυτές των περί μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων διατάξεων του προηγουμένου άρθρου.

 

α) Το μέγιστον ύψος των οικοδομών των εχουσών πρόσοψη επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, κατά το μεταξύ της οδού Όθωνος και της Αγγλικής Εκκλησίας τμήμα αυτής δεν δύναται να υπερβεί επί μεν της οικοδομικής γραμμής οριζόντιο επίπεδον αγόμενο εις ύψος 22 m, εν εσοχή δε τοιούτον αγόμενο εις ύψος 25.5 m. Ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους των οριζοντίων αυτών επιπέδων ορίζεται, διά μεν τα μεταξύ των οδών Όθωνος και Γ. Σουρή δύο οικοδομικά τετράγωνα, η τομή της οικοδομικής γραμμής της οδού Ξενοφώντος που βλέπει προς βορρά μετά της τοιαύτης της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, διά δε το μεταξύ της οδού Γ. Σουρή και της 'Αγγλικής Εκκλησίας οικοδομικό τετράγωνον, ή τομή της οικοδομικής γραμμής που βλέπει προς νότο της οδού Γ. Σουρή μετά της τοιαύτης της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

 

Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των ως άνω οικοδομών ορίζεται εις 7, εξ ων οι μεν 6 εξικνούνται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής, ο δε έβδομος κατασκευάζεται εν εσοχή και εις βάθος 3 m από του επιπέδου αυτού κατά την Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, 2.5 m κατά τις παρόδους εν περιπτώσει γωνιακών, επί παρόδων, οικοπέδων.

 

β) Το μέγιστον ύψος των οικοδομών εις την αυτήν ως άνω Λεωφόρο και κατά το μεταξύ της Αγγλικής Εκκλησίας και της οδού Δαιδάλου τμήμα αυτής δεν δύναται να υπερβεί οριζόντιο επίπεδο αγόμενο εις ύψος 21.5 m. Ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού λαμβάνεται ή τομή της οικοδομικής γραμμής που βλέπει προς βορρά της πλατείας της Αγγλικανικής Εκκλησίας μετά της οικοδομικής γραμμής της Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κατά το τμήμα αυτό οικοδομών ορίζεται εις 6, εξικνούμενους μέχρις του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

 

γ) Το μέγιστον ύψος των οικοδομών εις την αυτήν ως άνω λεωφόρο και κατά το μεταξύ της οδού Δαιδάλου και της οδού Τσαγκάρη τμήμα αυτής, δεν δύναται να υπερβεί οριζόντιο επίπεδον αγόμενο εις ύψος 18.5 m. Ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή της οικοδομικής γραμμής που βλέπει προς βορρά της οδού Δαιδάλου μετά της τοιαύτης της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Άπαντες οι όροφοι των κατά το τμήμα αυτό οικοδομών επιτρέπεται να εξικνούνται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

 

δ) Το μέγιστον ύψος των οικοδομών εις την αυτήν λεωφόρο και κατά το μεταξύ της οδού Τσαγκάρη και της οδού Λυσικράτους τμήμα αυτής δεν δύναται να υπερβεί οριζόντιο επίπεδον αγόμενο εις ύψος 15.5 m. Ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού λαμβάνεται δι' έκαστον οικοδομικό τετράγωνον του τμήματος αυτού, η τομή της οικοδομικής γραμμής που βλέπει προς βορρά του τετραγώνου μετά της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Άπαντες οι όροφοι των κατά το τμήμα αυτό οικοδομών επιτρέπεται να εξικνούνται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας.

 

ε) Το ύψος των οικοδομών εις το μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Φρυνίχου τμήμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και της Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου δεν δύναται να υπερβεί οριζόντιο επίπεδον αγόμενο εις ύψος 16 m. Ως αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού λαμβάνεται η τομή της πλευράς που βλέπει προς βορρά της οδού Λυσικράτους μετά της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Άπαντες οι όροφοι των κατά το τμήμα αυτό οικοδομών επιτρέπεται να εξικνούνται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας ή της οδού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

 

στ) Το ύψος των οικοδομών κατά την πλευρά της οδού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, την μεταξύ των οδών Φρυνίχου και Θρασύλου ως και εις την πλευρά την μεταξύ των οδών Πλατύκα και Μακρυγιάννη, δεν επιτρέπεται να υπερβεί επί μεν, της οικοδομικής γραμμής οριζόντιο επίπεδον αγόμενο εις ύψος 14.7 m, εν εσοχή δε τοιούτον αγόμενο εις ύψος 19.8 m. Ώς αφετηρία μετρήσεως του ύψους αυτού λαμβάνεται δι' έκαστον οικοδομικό τετράγωνον των τμημάτων αυτών, η τομή της οικοδομικής γραμμής που βλέπει προς δυσμάς του τετραγώνου μετά της οικοδομικής γραμμής της οδού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Τα εν εσοχή από της προσόψεως τμήματα των οικοδομών αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν επίπεδα κεκλιμένα υπό γωνία 50 μοιρών επί τον ορίζοντα αγόμενο από του ως άνω επιτρεπόμενου μεγίστου ύψους των προσόψεων.

 

ζ) Το ύψος των οικοδομών που έχουν πρόσοψη επί της Πλατείας Συντάγματος, ως και των οικοδομών των κειμένων επί των δύο οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλονται διά των οδών Καραγεώργη της Σερβίας, Νίκης. Μητροπόλεως και Πλατείας Συντάγματος ως" και επί του οικοδομικού τετραγώνου του περιβαλλόμενου διά των οδών Γιαν Σματς (Βουκουρεστίου), Τσόρτσιλ (Σταδίου), Γεωργίου του Α', Λεωφόρου Αμαλίας και Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά τε την πρόσοψη και τους τυχόν εν εσοχή ορόφους την στάθμη, την οριζόμενη εις το υπ' αριθμόν 2 διάγραμμα το θεωρημένο ως απόσπασμα του παρόντος διά της υπ' αριθμόν Ε/38590/1955 πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού. Διά τις αυτές ως άνω οικοδομές, οι εν εσοχή όροφοι, οπού επιτρέπονται τοιούτοι, ως και η θέσις αυτών εν σχέσει προς τις προσόψεις των οικοδομών, ορίζονται ως στα ως άνω διαγράμματα εμφαίνεται.

 

η) Το ύψος των οικοδομών που έχουν πρόσοψη 1) επί της οδού Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου κατά την πλευρά αυτής την μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και Προπυλαίων 2) επί της Πλατείας Μητροπόλεως 3) επί της Πλατείας Δημαρχείου 4) επί της Πλατείας Κλαυθμώνος και Αγίων Θεοδώρων, 5) επί οδών Ιπποκράτους και Σίνα κατά τα τμήματα αυτών τα μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Φραγκλίνου Ρούζβελτ (Ακαδημίας), 6) επί της οδού Φραγκλίνου Ρούζβελτ (Ακαδημίας) κατά τον μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Σίνα τμήμα αυτής, 7) επί των οδών Στουρνάρα και Βασιλέως Ηρακλείου κατά τα μεταξύ των οδών 28ης 'Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μπουμπουλίνας τμήματα αυτών και 8) επί της οδού 28ης 'Οκτωβρίου κατά το μεταξύ των οδών Στουρνάρα και 'Ηπείρου τμήμα αυτής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά τε την πρόσοψη και τους τυχόν εν εσοχή ορόφους την στάθμη την οριζόμενη αντιστοίχως εις τα υπ' αριθμόν 3, 4, 5, 6, 7, 8 διαγράμματα τα τεθεωρημένα ως αποσπάσματα του παρόντος διά της υπ' αριθμόν Ε/38590/1955 πράξεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού. Διά τις αυτές ως άνω οικοδομές οι εν εσοχή όροφοι όπου επιτρέπονται τοιούτοι, ως και ή θέσις αυτών εν σχέσει προς τις προσόψεις των οικοδομών, ορίζονται ως εις τα ως άνω διαγράμματα εμφαίνεται.

 

θ) Το μέγιστον ύψος των οικοδομών που έχουν πρόσοψη επί της οδού Καλησπέρη, κατά το μεταξύ των οδών Μητσαίων και Ερεχθείου τμήμα αυτής, ορίζεται εις 16.5 m, και ο μέγιστος αριθμός ορόφων αυτών εις 5, εξ ων οι 4 κατά την πρόσοψή και ο εις εν εσοχή, ως εν άρθρο 3 ορίζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε και άρθρο μόνο του από 12-09-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 178/Δ/1969).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.