Βασιλικό διάταγμα 31/12/64

ΒΔ 31-12-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 31-12-1964: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 10/Δ/1965), 15-01-1965.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, την υπ' αριθμόν Α20669/22-02-1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημόσιων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 9/1963 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 270/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 123/Δ/1962) και κατά συνέχεια της παραγράφου που προστέθηκε με το άρθρο μόνο του από 05-02-1963 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 24/Δ/1963) περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

{α) Προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς δια ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, δυνάμεως τουλάχιστον 20 κλινών, ανεγειρομένων επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός της ζώνης αυτού, δύναται, εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει, να επιτραπεί παρέκκλισις, ως προς το ποσοστό καλύψεως του γηπέδου, το οποίον όμως δεν δύναται να υπερβεί τα 20 εκατοστά της επιφανείας αυτού, ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως μίας και μόνον ενιαίας οικοδομής και ως προς την απόσταση των κτιρίων από των ορίων του γηπέδου, ήτις όμως δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 7 m, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

β) Ομοίως δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις, προκειμένου περί ανεγέρσεως των στη προηγούμενη παράγραφο κτιρίων και υπό τις εν αυτή προϋποθέσεις, επί γηπέδων εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εχόντων πρόσωπο επί Εθνικών, Επαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών οδών, μόνον ως προς το ποσοστόν καλύψεως του γηπέδου, το οποίον δεν δύναται να υπερβεί το 33% της επιφανείας αυτού και ως προς τον περιορισμό της ανεγέρσεως ανά μίας σειράς οικοδομών.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 31-12-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργός.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 11-06-1965 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 100/Δ/1965).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.