Βασιλικό διάταγμα 3/9/64

ΒΔ 03-09-1964: Περί τροποποιήσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 03-09-1964: Περί τροποποιήσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, (ΦΕΚ 141/Δ/1964), 12-09-1964.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 14 και 17 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, την υπ' αριθμόν Α/20669/1964 απόφαση του Υπουργού Δημόσιων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 77/Β/1964) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 25/1964 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ' αριθμόν 526/1964 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος περί αντικαταστάσεως του άρθρου 6 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 231/Α/1928), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επιτρέπεται η ανέγερσις ανά μιας των εκατέρωθεν σειράς οικοδομών επί γηπέδων εχόντων πρόσωπον επί τμημάτων Εθνικών Επαρχιακών και των Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και επί των σιδηροδρομικών τοιούτων, κειμένων δε εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους, είτε εντός της ζώνης είτε εκτός αυτής, εφ' όσον κέκτηνται ταύτα ελάχιστη επιφάνεια 2000 m2, ελάχιστα δε όρια εις πρόσωπον 25 m και εις βάθος 40 m.

 

Κατά παρέκκλιση από του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται οικοδομήσιμα:

 

α) τα γήπεδα άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) δεν είχαν μεν τα κατά τα ως άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως είχαν ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστον βάθος 15 m και ελάχιστον εμβαδόν 750 m2 και

 

β) τα γήπεδα άτινα δημιουργήθησαν μετά την δημοσίευση του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος, ήτοι μετά την 12-11-1962 και άτινα δεν έχουν μεν κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος τα δια του προηγουμένου εδαφίου καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως έχουν τα δια του ως άνω διατάγματος καθορισθέντα ελάχιστα όρια, ήτοι έχουν ελάχιστον πρόσωπον 20 m, ελάχιστον βάθος 35 m και ελάχιστον εμβαδόν 1200 m2.

 

Επιτρέπεται όπως επί του αυτού γηπέδου ανεγείρονται περισσότερες της μιας, αλλά επί της αυτής σειράς κυρίες οικοδομές, σε ελάχιστη απ' αλλήλων απόσταση 5 m. Ο κατ' ανώτατο όριο αριθμός, των ούτω δυνάμενων να ανεγερθούν κύριων οικοδομών επί του αυτού γηπέδου ορίζεται ίσος προς το πηλίκο της διαιρέσεως του εμβαδού του γηπέδου για του εκάστοτε ισχύοντος εμβαδού του οικοδομήσιμου γηπέδου. Εάν το κλασματικό μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0.50 λαμβάνεται ως ακέραια επί πλέον μονάδα.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 03-09-1964.

 

Κωνσταντίνος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.