Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερσις ανά μιας των εκατέρωθεν σειράς οικοδομών επί γηπέδων εχόντων πρόσωπον επί τμημάτων Εθνικών Επαρχιακών και των Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, περί ων η παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και επί των σιδηροδρομικών τοιούτων, κειμένων δε εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους, είτε εντός της ζώνης είτε εκτός αυτής, εφ' όσον κέκτηνται ταύτα ελάχιστη επιφάνεια 2000 m2, ελάχιστα δε όρια εις πρόσωπον 25 m και εις βάθος 40 m.

 

Κατά παρέκκλιση από του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται οικοδομήσιμα:

 

α) τα γήπεδα άτινα κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962) δεν είχαν μεν τα κατά τα ως άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως είχαν ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστον βάθος 15 m και ελάχιστον εμβαδόν 750 m2 και

 

β) τα γήπεδα άτινα δημιουργήθησαν μετά την δημοσίευση του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος, ήτοι μετά την 12-11-1962 και άτινα δεν έχουν μεν κατά την ημέραν της δημοσιεύσεως του παρόντος από 03-09-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 141/Δ/1964)) τα δια του προηγουμένου εδαφίου καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως έχουν τα δια του ως άνω διατάγματος καθορισθέντα ελάχιστα όρια, ήτοι έχουν ελάχιστον πρόσωπον 20 m, ελάχιστον βάθος 35 m και ελάχιστον εμβαδόν 1200 m2.

 

Επιτρέπεται όπως επί του αυτού γηπέδου ανεγείρονται περισσότερες της μιας, αλλά επί της αυτής σειράς, κυρίες οικοδομές απέχουσες από μεν των πλαγίων ορίων του γηπέδου 5 m, απ' αλλήλων δε απόσταση διπλασία της υπό του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, καθοριζομένης ελαχίστης αποστάσεως των οικοδομών του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος από των ορίων του οικοπέδου (άρθρο 19, παράγραφοι 3 και 4 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του από 07-03-1970 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 50/Δ/1970).

 

2. Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί, δια την εφαρμογήν του παρόντος θεωρούνται αυτές που ενώνουν οικισμούς του αυτού Δήμου ή Κοινότητος προς αλλήλους ή προς οικισμούς ομόρων Δήμων ή Κοινοτήτων ή προς Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς. Εις περιπτώσεις κατά τις οποίας μεταξύ των αναφερομένων οικισμών υπάρχουν περισσότερες Δημοτικές ή Κοινοτικές οδοί που συνδέουν αυτούς έχουν εφαρμογήν οι ανωτέρω διατάξεις μόνον επί της κυριότερης εξ αυτών οδού, καθοριζομένης υπό του οικείου Νομάρχου.

 

3. Η μεγίστη επιφάνεια εκάστου των ως άνω γηπέδων η δυναμένη να καλυφθεί υπό της κυρίας οικοδομής ορίζεται εις 20% της όλης επιφανείας του γηπέδου.

 

4. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών με πλαγίας και οπίσθιας αποστάσεις από των ορίων των γηπέδων 5 m.

 

Η ανωτέρω απόστασις περιορίζεται εις 2,50 m δια τα κατά παρέκκλιση οικοδομήσιμα γήπεδα του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

Η πρόσοψις των εκ των άνω οικοδομών των ανεγειρομένων παρά σιδηροδρομικές γραμμές, δέον όπως τοποθετείται επί γραμμής ή παραλλήλου προς τον άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής ή την εφαπτομένη αυτού κατά το μέσον προσώπου του γηπέδου εν περιπτώσει καμπύλου άξονος και κειμένης εις απόσταση 15 m από του προς αυτήν πλησιέστερου σημείου του ορίου της ζώνης της δια την σιδηροδρομική γραμμή απαλλοτριώσεως.

 

Προ της ούτω καθοριζομένης γραμμής εφ' ης η πρόσοψις της οικοδομής δέον όπως σχηματίζεται προκήπιο (πρασιά) σταθερού πλάτους 9 m, δια κατασκευής περιφράγματος υλοποιούντος το προς την σιδηροδρομική γραμμή πρόσωπο του γηπέδου.

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσης παραγράφου 4, προκειμένου περί ανεγέρσεως ή επεκτάσεως βιομηχανικών κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων παρά σιδηροδρομικές γραμμές επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τοποθετούνται ταύτα εις απόσταση μικροτέρα των 15 m από του ορίου της ζώνης της, δια την σιδηροδρομική γραμμή, απαλλοτριώσεως.

 

5. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπέρ το έδαφος ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις 2 και το μέγιστον ύψος αυτών εις 8,50 m.

 

6. Τα βοηθητικά παραρτήματα της οικοδομής δέον όπως πληρούν τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

 

7. α) Επιτρέπεται η ανέγερσις μονώροφων κτιρίων μεγίστου ύψους 5 m, εκ κατασκευής προοριζομένων και πραγματικώς χρησιμοποιουμένων αμιγώς, δι' Αγροτικά Ιατρεία, μετά πρόταση του Υπουργείου Υγιεινής, τοποθετουμένων ελευθέρως εντός του οικοδομήσιμου τμήματος των γηπέδων των εχόντων πρόσωπον επί τμημάτων Εθνικών, Επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινοτικών οδών, περί ων η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του παρόντος, κειμένων δε εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους, είτε εντός της ζώνης είτε εκτός αυτής, εφ' όσον κέκτηνται ταύτα ελάχιστη επιφάνεια 500 m2, ελάχιστα δε όρια εις πρόσωπον 15 m και εις βάθος 30 m.

 

β) Η μεγίστη επιφάνεια δυναμένη να καλυφθεί, υπό του κτιρίου, ορίζεται εις 25% της όλης επιφανείας του γηπέδου.

 

γ) Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών με πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις από των ορίων των γηπέδων τα 2.5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 24-10-1962 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 142/Δ/1962).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To άρθρο 6 τροποποιήθηκε με το από 28-09-1976 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 307/Δ/1976).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.