Βασιλικό διάταγμα 548/71 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων περί ων το άρθρο 23 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 ως και το βασιλικό διάταγμα 832/1970 ανανεώνεται δια το χρονικόν διάστημα μέχρι 31-12-1975 κατόπιν υποβολής απάντων των κατά το άρθρο 19 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 απαιτουμένων δικαιολογητικών. Εις την κατά την παράγραφο 1 του άρθρου τούτου προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση δέον να αναφέρεται επί πλέον και η τήρησις των όρων και περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 και της περιπτώσεως α' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 465/1970 βασιλικού διατάγματος ως αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 2 του βασιλικού διατάγματος 832/1970. Η άδεια αυτή εκδίδεται άνευ της συνδρομής της προϋποθέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ως άνω βασιλικού διατάγματος 832/1970 εφ' όσον οι αιτούμενοι την ανανέωση ταύτη προσκομίσουν μετά των ως άνω δικαιολογητικών εις την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και υπεύθυνη δήλωση κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 περί της ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος ότι αποδέχονται την προσαρμογή της διατάξεως συνδέσεως του πρατηρίου των κατά τις σχετικές του βασιλικού διατάγματος 465/1970, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωσιν όπως μέχρι της 01-01-1973 υποβάλλουν τα κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτούμενα δικαιολογητικά εις την αρμόδια δια την οδό Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ίνα τύχουν της κατά τις διατάξεις του αυτού βασιλικού διατάγματος 465/1970, εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως και ότι υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση δια την περίπτωσιν της εξ υπαιτιότητάς των μη συντελέσεως εμπροθέσμως της προσαρμογής συνδέσεως και της οποίας εγγυήσεως το ύψος καθορισθήσεται παρά της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων δια την κάλυψη των δαπανών αποφράξεως των διαδρόμων συνδέσεως της οδού μετά των πρατηρίων και των δαπανών προειδοποίησης του κοινού.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προβλεπόμενη υπεύθυνος δήλωσις περί αποδοχής της προσαρμογής της διατάξεως συνδέσεως του πρατηρίου, διαβιβάζεται εις την αρμόδια δια την οδό Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μετά αντιγράφου της πράξεως ανανεώσεως της αδείας λειτουργίας του πρατήριου που ανακοινώνεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.