Βασιλικό διάταγμα 634/63

ΒΔ 634/1963: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 634/1963: Περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π., (ΦΕΚ 187/Α/1963), 24-10-1964.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 9 και 85Α του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ιδόντες την υπ' αριθμόν 21/1963 πράξη του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ως και την υπ' αριθμόν 624/1963 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος του άρθρου μόνου του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους κ.λ.π. (ΦΕΚ 123/Δ/1962) και κατά συνέχεια των παραγράφων που προστέθηκαν με το άρθρο μόνο του από 05-02-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 24/Δ/1963) και του άρθρου μόνου του από 15-05-1963 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 28-09-1962 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 77/Δ/1963) προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:

 

{Δύναται εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει να επιτραπεί παρέκκλισις από των διατάξεων του παρόντος ή από των ισχυουσών ειδικών διατάξεων δια την περιοχήν εις ην πρόκειται ν' αναγερθεί το κτίριον, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), προκειμένου περί Δικαστικών και Σωφρονιστικών κτιρίων, εφ' όσον λειτουργικοί λόγοι απαιτούν τούτο.}

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 23-10-1963.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.