Βασιλικό διάταγμα 6/3/62c

ΒΔ 06-03-1962: Περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό διάταγμα 06-03-1962: Περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 31/Δ/1962), 22-03-1962.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ιδόντες την υπ' αριθμόν 3/1962 γνωμοδότηση του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως και την υπ' αριθμόν 62/1962 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αντικαταστάθηκε δια του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 167/Α/1959), και μετά το εδάφιον το προστεθέν δια του από 06-10-1961 βασιλικού διατάγματος περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 198/Α/1961), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ομοίως δύναται να επιτραπεί παρέκκλισις από των αυτών ως άνω διατάξεων εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού, μετά πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προκειμένου περί κτιρίων εξ υπαρχής ανεγειρόμενων εν τη περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και εκ κατασκευής προοριζομένων δια την εγκατάσταση της Πρεσβείας Ξένου Κράτους. Η παρέκκλισις αυτή χορηγείται εφ' άπαξ μόνον δι' έκαστον Ξένον Κράτος και μόνον δια το κτίριον της Κυρίας υπηρεσίας της Πρεσβείας αυτού.}

 

Εις τον Ημέτερο επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-03-1962

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.