Βασιλικό διάταγμα 6/10/61b

ΒΔ 06-10-1961: Περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 06-10-1961: Περί συμπληρώσεως του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 198/Α/1961), 14-10-1961.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως τούτο μεταγενεστέρως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ιδόντες τις υπ' αριθμούς 42/1961, 127/1961 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), και την 381/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού) ως και την υπ' αριθμόν 605/1961 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Εις το τέλος της παραγράφου 18 του άρθρου 79 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 266/Α/1955), ως αντικαταστάθηκε δια του από 26-07-1959 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 167/Α/1959), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Ομοίως δύναται να επιτροπή παρέκκλιση αυτών ως άνω διατάξεων εγκρινομένη δι' αποφάσεως του Υπουργού μετά πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, προκειμένου περί κτιρίων εκ κατασκευής προοριζομένων και πράγματι χρησιμοποιουμένων δια Ξενοδοχεία, μετά ή άνευ καταστημάτων, οιασδήποτε φύσεως. Οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπονται υπό τους ακολούθους όρους: α) τα κτίρια να ευρίσκονται έκτος των περιοχών εφ' ων ισχύει το από 30-08-1955 βασιλικό διάταγμα περί όρων δομήσεως εν Αθήναις (ΦΕΚ 249/Α/1955), β) να είναι δυνάμεως τουλάχιστον 30 κλινών και γ) δια των παρεκκλίσεων να μην προκύπτει αύξηση του κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ως άνω από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, μεγίστου συντελεστού κατ' επιφάνεια εκμεταλλεύσεως.}

 

Εις τον Ημέτερο επί των Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων Υπουργό, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 06-10-1961

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.