Βασιλικό διάταγμα 758/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατά την παράγραφο 1 της υπ' αριθμού [Α] Ε22846/1968 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δημοσιευθείσης στο (ΦΕΚ 293/Β/.1968) αρμόδιος δια την παραλαβή της δηλώσεως του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών Οικονομικός Έφορος άμα τη υποβολή της καταχωρεί ταύτη εις ίδιον βιβλίον και διαβιβάζει εντός δεκαπενθήμερου εις την Πολεοδομική Υπηρεσία της τοποθεσίας του κτίσματος και τα δύο αντίτυπα ταύτης.

 

Η Πολεοδομική Υπηρεσία προβαίνει εις τον έλεγχο των δηλώσεων που διαβιβάζονται καθορίζει την αξίαν του κτίσματος και υποβάλλει την μίαν των δηλώσεων εις το Υπουργείον Δημόσιων Έργων μετά σχετικής εκθέσεως επί της δυνατότητας ή μη της εξαιρέσεως του κτίσματος από της κατεδαφίσεως βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 δια την έκδοση της σχετικής προς τούτο αποφάσεως.

 

Επί εκδόσεως αποφάσεως διατηρήσεως του κτίσματος η περί ταύτης απόφασις αποστέλλεται εις την Πολεοδομική Υπηρεσία ήτις γνωστοποιεί εις τον Οικονομικό Έφορο την αξίαν του διατηρουμένου κτίσματος ως και το καταβλητέο ποσόν της εισφοράς υπό του κυρίου ή συγκυρίων τούτου. Επί εκδόσεως δε αποφάσεως περί μη διατηρήσεως του κτίσματος η απόφασις γνωστοποιείται υπό της Πολεοδομικής Υπηρεσίας εις τους ενδιαφερομένους δια τις νομίμους συνεπείας.

 

2. Εις ην περίπτωση το ακίνητο όπερ αφορά η δήλωσις δεν κείται εντός της περιφέρειας της Οικονομικής Εφορίας εις την οποίαν υπεβλήθη αυτή ο παραλαβών Οικονομικός Έφορος μετά την καταχώρηση της εις το οικείον βιβλίον διαβιβάζει πάντα τα αντίτυπα ταύτης εις τον Οικονομικό Έφορο εις την περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο όστις ενεργεί περαιτέρω κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

 

3. Προς διαπίστωσιν υπό της πολεοδομικής Υπηρεσίας της εμπροθέσμου ή μη υποβολής της δηλώσεως περί ης η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ο Οικονομικός Έφορος που παραλαμβάνει τη δήλωση αναγράφει εφ' όλων των αντιτύπων αυτής τον αύξοντα αριθμόν καταχωρήσεώς της εις το οικείον βιβλίον και την ημερομηνία παραλαβής ταύτης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.