Βασιλικό διάταγμα 758/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Πολεοδομική Υπηρεσία εις την περιφέρεια της οποίας κείται το ακίνητο κατά την διενέργειαν του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος ελέγχου ενεργεί δια τεχνικών αυτής υπαλλήλων αυτοψία καθ' ην καλείται ίνα παρίσταται και αναπτύξει προφορικώς ή και εγγράφως τις απόψεις ή τυχόν αντιρρήσεις του αυτός που υποβάλλει την δήλωση. Ούτος δύναται να παραστεί και δι' αντιπροσώπου του. Η πρόσκλησις αποστέλλεται ταχυδρομικώς και επί αποδείξει παραλαβής προ ευλόγου χρόνου πάντως ουχί ελάσσονος των πέντε ημερών από της εν αυτή οριζόμενης ημέρας αυτοψίας του ακινήτου.

 

2. Δια τις περιπτώσεις συγκυριότητας η διαδικασία ελέγχου και βεβαιώσεως της εισφοράς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου 410/1968 χωρεί δια το όλον ακίνητο της υπό ενός των συγκυρίων υποβληθείσης δηλώσεως που υποκαθιστά τις δηλώσεις των λοιπών συγκυρίων. Εις τις περιπτώσεις αυτές πρόσκλησις περί διενέργειας της αυτοψίας αποστέλλεται και εις όλους τους εν δηλώσει φερομένους συγκυρίους. Η πρόσκλησις αποστέλλεται εις την εν τη δηλώσει αναγραφομένη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγέλματος αυτών εφαρμοζόμενης και εν προκειμένω της υπό του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου οριζόμενης διαδικασίας.

 

3. Η δι' οιονδήποτε λόγον τυχόν μη περιέλευσης της προσκλήσεως σε αυτόν που δήλωσε ή σε κάποιους των συγκυριών κατ' ουδέν παραβλάπτει την διαδικασίαν ελέγχου και βεβαιώσεως της εισφοράς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.