Βασιλικό διάταγμα 7/11/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. α) Εις περίπτωση οικοπέδων του ασυνεχούς του μικτού ή του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος των οποίων το οικοδομήσιμο τμήμα, κατ' εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου έχει διαστάσεις κατά μεν το πρόσωπο μικρότερο των 8 m κατά δε το βάθος μικρότερο των 12 m επιτρέπεται προς εξασφάλιση των ως άνω ελαχίστων διαστάσεων του κτιρίου ελάττωση του πλάτους της οπίσθιας και των πλαγίων αυλών ή και κατάργηση τινών εξ αυτών ή και η εφαρμογή του συνεχούς οικοδομικού συστήματος, συμφώνως προς τα στα επόμενα εδάφια β', γ' και δ' οριζόμενα άνευ υπερβάσεως του κατά περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως των οικοπέδων.

 

β) Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εξ 8 m προσώπου, απομένον συνολικό πλάτος πλαγίων αυλών είναι μικρότερο του 1 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

Εάν το αυτό πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m και μέχρι 3,50 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής μόνον προς το ένα οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων, αφιεμένης ακαλύπτου αποστάσεως προς το έτερο όριο ίσης προς το απομένον ως άνω πλάτος. Εάν δε το αυτό ως άνω απομένον πλάτος, είναι μεγαλύτερο των 3,50 m, τότε η οικοδομή οφείλει να ισαπέχει των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.

 

γ) Εάν το, μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εκ 12 m βάθους και του τυχόν προβλεπομένου προκηπίου, απομένον πλάτος οπισθίου ακαλύπτου χώρου είναι μικρότερο του 1 m επιτρέπεται επαφή της οικοδομής προς το οπίσθιο όριο του οικοπέδου.

 

Εάν δε το αυτό ως άνω πλάτος είναι μεγαλύτερο του 1 m, τότε η οικοδομή οφείλει να απέχει του οπισθίου ορίου κατά το πλάτος τούτο.

 

δ) Τα αυτά ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένου περί γωνιαίων οικοπέδων, όταν μετά την αφαίρεση των τυχόν προβλεπόμενων προκηπίων και των πλαγίων ακαλύπτων αυλών των αυτών ως άνω οικοδομικών συστημάτων προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα κατά το ένα πρόσωπο έλασσον των 8 m, η κατά το έτερον έλασσον των 12 m.

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται απολύτως ελάττωση του πλάτους της κατά το πρόσωπο του οικοπέδου υποχρεωτικής τυχόν πρασιάς προς εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου.

 

ε) Πάσα συναφής διάταξη ειδικού κανονισμού αντικειμένη στην παρούσα παράγραφο καταργείται και αντικαθίσταται υπό αυτής.

 

Οικοδομές που ανεγέρθηκαν βάσει προϊσχυουσών περί παρεκκλίσεων διατάξεων θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες επιτρεπομένης προσθήκης καθ' ύψος και κατ' επέκταση αυτών, οι δε σε αυτές όροι δομήσεως που εφαρμόστηκαν, εφαρμόζονται και στις όμορες προς αυτές οικοδομές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.